Odluka o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), točke V. i X. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu („Narodne novine“ broj 104/22) te članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/14) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o financiranju troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i kriteriji za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Grada Pakraca koji se griju na drva u 2022. godini.

 

II.

Mjerilo financijskog standarda za trošak stanovanja za ogrjev iz točke I. ove Odluke u 2022. godini iznosi  1.050,00 kn, odnosno po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 kn; 139,36 EUR, koji će Grad Pakrac isplaćivati korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima je rješenjem priznato pravo.

 

III.

Sredstva za financiranje troškova stanovanja za ogrjev korisnicima koji se griju na drva, sukladno popisu Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2022. godinu i po zahtjevu Grada Pakraca za mjesečnu doznaku sredstava, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu na poziciji Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Aktivnost A8770077 – troškovi stanovanja) koja će Grad Pakrac potraživati u elektroničkom obliku.

 

IV.

Sredstva za trošak ogrjeva u pravilu će se isplaćivati na račun korisnika, a ukoliko isto nije moguće u gotovini iz sredstava blagajne uz predočenje rješenja o ostvarenju prava i osobne iskaznice.

 

V.

Kriterij za dodjelu sredstava za trošak ogrjeva u 2022. godini korisnici zajamčene minimalne naknade s popisa Centra za socijalnu skrb Pakrac zadovoljavaju potpisivanjem Izjave da se griju na drva uz predočenje osobne iskaznice i temeljem Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

VI.

Korisnike s ostvarenim pravom za troškove ogrjeva nadležni odjel Grada Pakraca, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo, unosit će u evidenciju ukupnih prava unutar sustava socijalne skrbi u elektronskom obliku.

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 550-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-30-1/02-22-1
Pakrac, 03. listopada 2022. g.