Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

 

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje objektom hotel “Pakrac”

 

Članak 1.

Trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. (dalje u tekstu: LRA PCP), Pakrac, Zona male privrede 5, OIB: 24926977965, daje se ovlaštenje za upravljanje objektom, zajedno s postojećom opremom i namještajem, hotel “Pakrac” – poslovni prostor označen kao 4. suvlasnički dio: 709/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 861/1, zk. ul. br. 838, k. o. Pakrac, i zemljištem na k. č. br. 860, bašća kod hotela, zk. ul. br. 3315, k. o. Pakrac, sve na adresi Trg dr. Ivana Šretera 1, Pakrac, a koji  su u suvlasništvu Grada Pakraca u ½ dijela i LRA PCP-a u ½ dijela.

 

Članak 2.

Imovinom iz čl. 1. ove Odluke LRA PCP je dužna upravljati pažnjom dobrog gospodarstvenika te je koristiti sukladno njenoj namjeni.

Namjena objekta i zemljišta iz čl. 1. ove Odluke je obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti.

 

Članak 3.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva, odnosno neko drugo stvarno pravo utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

LRA PCP može u cijelosti ili pojedine dijelove objekta, odnosno zemljišta iz čl. 1. ove Odluke davati u zakup temeljem javnog natječaja za zakup posovnog prostora, a u cilju obavljanja kvalitetnije ugostiteljske, odnosno turističke usluge.

Za namjeru davanja u zakup ili na korištenje trećima, prenamjenu ili postorno-građevne preinake objekta, odnosno zemljišta  iz čl. 1.  ove Odluke potrebna je suglasnost Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Trošak početnog investicijskog ulaganja i uređenja imovine iz čl. 1. snosi Grad Pakrac.

Komunalne troškove koji se odnose na električnu energiju, plin, vodu i odvodnju te odvoz otpada snosi Grad Pakrac do 31. prosinca 2022. godine nakon čega plaćanje istih prelazi na teret LRA PCP.

U slučaju davanja u zakup objekta hotela, odnosno zemljišta iz čl. 1. trećim osobama prije isteka roka iz st. 2. čl. 4. ove Odluke svi komunalni troškovi prelaze na zakupnika danom sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

Članak 5.

Grad Pakrac i LRA PCP će zaključiti poseban ugovor kojim će detaljnije urediti međusobna prava i obveze u svezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 6.

Obvezni dijelovi Ugovora iz članka 5. ove Odluke su:

-ugovorne strane,
-podaci o imovini koja se daje na upravljanje,
-djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru,
-međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja tekućeg i investicijskog održavanja zgrade,
-način raspolaganja prihodima ostvarenim upravljanjem objektom,
-vrijeme na koje se ugovor sklapa,
-odgovornost ugovornih strana,
-odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije Grada Pakraca.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

KLASA: 406-09/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
Pakrac, 01. rujna 2022. g.