Odluka o davanju nekretnine na korištenje

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o davanju nekretnine na korištenje

 

Članak 1.

KLUBU RATNIČKIH VJEŠTINA „BUJINKAN SEISHIN DOJO“ PAKRAC, Kalvarija 73, Pakrac, OIB: 78959321271, ustupa se na korištenje nekretnina koja se nalazi Pakracu, u zgradi na k. č. br. 210, KUĆA/KOTARSKI SU/DVORIŠTE I DVIJE ZGRADE U MJESTU, površine 330 čhv, upisana u zk. ul. br. 981,  k. o. Pakrac, na adresi Trg pape Ivana Pavla II br. 12, Pakrac, u svrhu smještaja stalnog izložbenog postava vojne i ratne povijesti („Muzej vojne i ratne povijesti Pakrac“).

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Klub ratničkih vještina „BUJINKAN SEISHIN DOJO“ Pakrac zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove Odluke osobito sadrži:

  • naznaku ugovornih strana,
  • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
  • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
  • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
  • odredbe o prestanku ugovora.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije, Odsjek za pravne poslove.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

KLASA: 372-01/22-01/17
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-2
Pakrac, 04. listopada 2022. g.