Odluka o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k.č.br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU
o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta oznake k.č.br. 1406/3, k. o. Kusonje u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

 

UVODNI DIO

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena, kriteriji i postupak prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Zona).

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smisle ove Odluke imaju sljedeće značenje:

  1. zemljište je zemljište oznake k. č. br. 1406/3, INDUSTRIJSKO DVORIŠTE, površine 1126 m2, ul. br. 1033, k. o. Kusonje,
  2. kupac je domaća ili strana, pravna ili fizička osoba (obrtnik), koja ispunjava uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA

 

Članak 3.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljište iznosi 1 kunu.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu zemljišta platiti jednokratno, u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

 

RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Članak 4.

Postupak prodaje zemljišta u Zoni provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje gradonačelnica Grada Pakraca.

Javni natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju zemljišta u Zoni, koje imenuje gradonačelnica, a ima ukupno pet članova.

Gradonačelnica može poništiti natječaj u bilo kojem trenutku.

 

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Članak 5.

Kriteriji za odabir ponude Ponuditelja su sljedeći:

  1. Broj zaposlenih radnika u Zoni

Kriterij se odnosi na broj zaposlenih radnika koji će raditi u Zoni. Kupac koji posluje na više lokacija i ima više djelatnosti u poslovnom planu, navodi broj radnika koji će raditi u izdvojenom pogonu u Zoni. Broj zaposlenih radnika razvrstan je u 5 grupa. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

  1. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti u Zoni

Visina ulaganja je iznos koji prema poslovnom planu Kupac namjerava u zadanom roku uložiti u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti. Visina ulaganja promatra se u 5 grupa podijeljenih po različitim visinama iznosa ulaganja. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

  1. Vrsta djelatnosti

Vrsta djelatnosti je djelatnost kojom će se Kupac baviti u pogonu u Zoni i prema toj djelatnosti se dodjeljuju bodovi. Djelatnosti su podijeljene na proizvodne sadržaje i uslužne sadržaje. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

  1. Ponuđena cijena

Kupac može ponuditi veću cijenu od početne cijene. Broj bodova po ovom kriteriju izračunat će prema formuli navedenoj u tabelarnom prikazu.

 

  1. Prosječna visina neto plaće u području djelatnosti za godinu koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kriterij se odnosi na visinu plaće zaposlenih. Točna razrada kriterija vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 

  1. Status osoba s invaliditetom

Vlasnik tvrtke koja se prijavljuje na natječaj ili više od 50% zaposlenih u istoj su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

 

  1. Status hrvatskog branitelja

Vlasnik tvrtke koja se prijavljuje na natječaj ima status hrvatskog branitelja.

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata je osoba koja je organizirano sudjelovala u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti odnosno suvereniteta Republike Hrvatske, kao što je navedeno u Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21).

Podatci iz stavka 1., točaka 1., 2., 3., i 4. ovog članka utvrđuju se uvidom u poslovni plan Kupca, podatak iz stavka 1. točke 5. ovog članka utvrđuje se uvidom u izvješće Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, a podatci iz stavka 1. točaka 6. i 7. utvrđuju se uvidom u odgovarajuću potvrdu.

 

KRITERIJ BODOVANJE
R. br. Opis Način izračuna Bodovne grupe Broj bodova
1. Broj zaposlenih radnika u Zoni Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan 1-4 1
5-8 5
9-12 10
13-18 20
19 i više 30
2. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan do 125.000,00 kuna 1
125.000,01 kuna – 250.000,00 kuna

 

5
250.000,01 kuna – 500.000,00 kuna 10
500.000,01 kuna – 1.000.000,00 kuna

 

15
1.000.000,01 kuna i više

 

20
3. Vrsta djelatnosti Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan  

Uslužna djelatnost

 

2
Proizvodna djelatnost 10
4. Visina ponuđene cijene Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Formula za izračun broja bodova:

Pc

Cp=————- x 10

Nc

Cp- cijena ponude

Pc- ponuđena cijena

Nc- najviša ponuđena cijena

 

10
 

 

5.

 

 

Visina plaće u području djelatnosti

 

 

Podatak se utvrđuje uvidom u izvješće Državog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

 

 

 

Minimalna plaća               1
minimalna plaća – 4.500,00 kuna

 

4
4.500,01 kuna – 5.500,00 kuna

 

6
5.500,01 kuna -7.000,00 kuna

 

8
7.000,01 kuna i više

 

10
6. Status osobe s invaliditetom Podatak se utvrđuje uvidom u odgovarajuću potvrdu   10
7. Status hrvatskog branitelja Podatak se utvrđuje uvidom u odgovarajuću potvrdu/e   10
                                                                                                                              UKUPNO: 100

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 6.

Kupac je dužan imati registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj.

Ukoliko Kupac nema registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj, dužan je u roku 90 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji registrirati sjedište na području Grada Pakraca.

Kupac je dužan započeti radove na uklanjanju ruševina i čišćenju parcele u roku 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu poslovnim planom najkasnije u roku 2 (dvije) godine od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan, ukoliko zapošljava nove radnike u Zoni, zaposliti najmanje 70 % radnika s prebivalištem na području Grada Pakraca, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Pakraca, a prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, Ispostava Pakrac te broj novozaposlenih s prebivalištem na području Grada Pakraca ne smije smanjivati najmanje 3 (tri) godine od dana zapošljavanja.

 

Članak 7.

Pravo upisa vlasništva zemljišta Kupac stječe odmah po zaključenju Ugovora o kupoprodaji.

Radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene, Grad Pakrac upisat će na kupljenoj nekretnini, u svoju korist, pravo zaloga u visini kupoprodajne cijene.

 

Članak 8.

Kupcu se zabranjuje otuđenje kupljene nekretnine ili njezinog dijela, bilo kojim pravnim poslom, na rok od 5 godina.

U slučaju da Kupac odluči otuđiti nekretninu, Grad Pakrac ima pravo prvokupa.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka te pravo prvokupa iz stavka 2. ovog članka upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, rokova i odredbi ove Odluke, natječaja i ugovora, Grad Pakrac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zemljišta.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka, Kupac je dužan vratiti predmetno zemljište u vlasništvo Grada Pakraca.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 943-01/22-01/24
URBROJ: 2177-9-20-1/01-22-1
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.