Odluka o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine donosi

O D L U K U
o ukidanju Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

 

Članak  1.

Ovom Odlukom ukida se Odluka o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/19, 13/20, 11/21).

 

Članak  2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 401-01/22-01/20
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.