Odluka o prihvaćanju sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

 

Članak 1.

            Prihvaća se Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, kojeg je inicirala Europska komisija u vezi sa smanjenjem emisija CO2 (prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) za najmanje 55% do 2030. godine i usvajanjem zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe na njih, prema tekstu Sporazuma koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

            Prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, jedan je od važnih preduvjeta za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO2 te povećanje otpornosti prema klimatskim promjenama na području Grada Pakraca, a ujedno i preduvjet za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

 

Članak 3.

            Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 4.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 351-01/22-01/9
URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.