Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. 19/13,  137/15, 123/17,  98/19, 144/20),  članka 21. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)  te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18, 2/20, 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donijelo je

 

ODLUKU
o osnivanju stručnog povjerenstva za vrednovanje i procjenu programa i projekata iz područja kulture

 

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se  jedno Stručno povjerenstvo Grada Pakraca (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) te utvrđuje njegov djelokrug, broj članova, zadaće, način rada i odlučivanja.

 

Članak 2.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo osniva se za stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za Grad Pakrac, za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Pakraca

 

Članak 3.

U svom radu Povjerenstvo ima zadaće:

  • stručno vrednovanje i ocjena programa i projekata prijavljenih na javni poziv
  • predlaganje kriterije vrednovanja programa i projekata i iznos financijske potpore
  • razmatranje mjera za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturnog amaterizma te

predlaganje mjere za njihovo unaprjeđenje

 

U postupku vrednovanja programa i projekata Povjerenstvo nakon provedenog postupka dostavlja svoj prijedlog gradonačelniku koji sadrži popis programa i projekata s predloženim iznosom financijske potpore.

 

Članak 4.

Povjerenstvo ima pet (5) članova od kojih je jedan predsjednik Povjerenstva

Članove Povjerenstva i Predsjednika bira gradonačelnica na rok od četiri(4) godine.

 

Članak 5.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

Povjerenstvo svoj rad obavlja na sjednicama, a donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja svih članova.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 612-01/22-01/3
URBROJ: 2177-9-30-1/03-22-3
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.