Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 8. sjednici održanoj 12. rujna 2022. godine donosi

 

O D L U K U
o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) kratkoročno će se zadužiti kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 5.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

Članak  2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos dopuštenog prekoračenja: do 5.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina, s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: prema mogućnostima klijenta, a najkasnije na dan dospijeća kredita,
Kamatna stopa: fiksna, 1,75% godišnje,
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknade: za obradu zahtjeva – 0,15%, jednokratno, za rezervaciju sredstava – 0,25% godišnje, tromjesečno,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

 

Članak  3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 450-05/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.