Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac

Na temelju odredbi članka 54. Stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 23. Odluke o ustrojstvu i usklađivanju sa Zakonom o ustanovama Dječjeg vrtića „Maslačak“ („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj  1/98) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. donosi

 

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
STATUT DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK PAKRAC

 

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac kojega je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac na svojoj 11. sjednici održanoj 29.08.2022. godine i potpisao predsjednik Upravnog vijeća; Tomislav Novinc, mag.prim.educ.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 601-02/22-01/6
URBROJ:2177-9-30-1/02-22-03
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.