Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

Na temelju članka 47. stavka 6. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19 i 30/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 8. sjednici održanoj dana 12. rujna 2022. godine donosi

 

ODLUKU
o autotaksi prijevozu na području Grada Pakraca

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obavljanje autotaksi prijevoza, putnika, područje obavljanje autotaksi prijevoza, lokacije i opremljenosti autotaksi stajališta, način korištenja, postupak izdavanja rješenja o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

 

Članak 2.

Autotaksi prijevoz putnika obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz i dozvole za autotaksi prijevoz putnika koju izdaje komunalni redar Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Dozvola iz prethodnog stavka ovog članka može se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza.

Ne može se ograničiti broj izdanih dozvola na području Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Prijevoznik koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza smije ukrcati putnika i započeti prijevoz samo na području Grada Pakraca za koje područje ima dozvolu.

 

Članak 4.

U slučaju potrebe Gradonačelnik na prijedlog Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti može odrediti lokacije za autotaksi stajališta.

 

RJEŠENJE O DOZVOLI

 

Članak 5.

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, pravna ili fizička osoba – obrtnik, podnosi komunalnom redaru Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti u pisanom obliku, a uz zahtjev mora priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Po zaprimljenom zahtjevu, komunalni redar će utvrditi da li podnositelj ispunjava propisane uvjete te će u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donijeti rješenje o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza koje će dostaviti podnositelju zahtjeva u izvorniku. Ako Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti ne odluči o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva,  po zahtjevu će postupati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske koje će donijeti odgovarajuće Rješenje u roku od idućih 15 dana.

 

Članak 6.

Dozvola se izdaje na razdoblje od 5 godina, a najdulje do dana isteka licencije.

Dozvolu može koristiti samo prijevoznik kojem je izdana te nije prenosiva.

 

Članak 7.

Ako autotaksi prijevoznik podnosi zahtjev za obnovu dozvole iz članka 5. stavka 2. ove Odluke obvezan je dokazati ispunjavanje uvjeta za dobivanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.

Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se najkasnije dva mjeseca prije isteka roka važenja dozvole.

 

Članak 8.

Ako komunalni redar Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu dozvole iz članka 5 stavka 2. ove Odluke, odbiti će zahtjev rješenjem.

Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske.

 

Članak 9.

Izvornik dozvole nalazi se u sjedištu autotaksi prijevoznika.

Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza, odnosno tijekom vožnje, autotaksi prijevoznik obvezan je u vozilu imati presliku dozvole iz članka 5. stavka 2. ove Odluke.

 

Članak 10.

Komunalni redar Upravnog odjela za graditeljstvo i komunalne djelatnosti je obvezan sve izdane dozvole za autotaksi prijevoz putnika te podatke o vozilima kojima se obavlja autotaksi prijevoz upisati u Bazu izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz.

 

 

NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE

 

Članak 11.

Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Gradu Pakracu za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Naknada je prihod Proračuna Grada Pakrac.

 

PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 12.

Prekršaji u smislu ovoga Zakona kategoriziraju se, temeljem odredbi Uredbe Komisije (EU) 2016/403, u kategorije lakih prekršaja pravnih i fizičkih osoba – vozača, teških prekršaja, vrlo teških prekršaja i najtežih prekršaja.

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba – domaći prijevoznik, pravna osoba – prijevoznik Europske unije i pravna osoba – strani prijevoznik ili druga pravna osoba ovisno o vrsti prekršaja novčanom kaznom utvrđenom Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19 i 30/21)

 

NADZOR NAD OBAVLJANJEM AUTOTAKSI PRIJEVOZA

 

Članak 13.

Uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, Carinsku upravu, nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika obavlja i komunalni  redar.

U obavljanju nadzora iz prethodnog stavka ovog članka komunalni redar, službenici Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave imaju ovlast pregledati dokumentaciju, licenciju, dozvolu, vozilo i vozača.

U slučaju da službenici iz prethodnog stavka ovog članka utvrde nepravilnosti obvezni su o tome sastaviti pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje postupanje.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 340-05/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/02-22-2
U Pakracu, 12. rujna 2022.g.