>

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineja 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pakraca

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Pakraca (dalje u tekstu: upravna tijela).

 

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/22) i drugim propisima.

 

Članak 3.

(1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
(2) U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE

 

Članak 4.

Odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se u sljedećim upravnim odjelima:

 • u Upravnom odjelu za pravne poslove i financije ustrojavaju se Odsjek za pravne poslove i Odsjek za financije,
 • u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gospodarstvo ustrojavaju se Odsjek za društvene djelatnosti i Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove,
 • u Upravnom odjelu za graditeljstvo i komunalne djelatnosti ustrojavaju se Odsjek za graditeljstvo i Odsjek za komunalne djelatnosti.

 

Članak 5.

Unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 4. ovog Pravilnika ustrojavaju se za obavljanje sljedećih poslova:

 • Odsjek za pravne poslove obavlja poslove vezane uz unutarnje ustrojstvo upravnih tijela Grada Pakraca, mjesnu samoupravu, imovinsko-pravne poslove, sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima, upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, radni odnosi gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pakraca, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.), javnu nabavu roba, radova i usluga za potrebe Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za financije obavlja poslove vezane uz planiranje, izradu i praćenje izvršenja proračuna, organizaciju i provedbu poslova iz sustava financijskog upravljanja i kontrola, vođenje knjigovodstvenih poslova i platnog prometa, sastavljanje financijskih izvještaja, obračun i isplatu plaća i drugih naknada, vođenje financijskih i drugih evidencija imovine Grada, osiguranje imovine i djelatnika, naplatu prihoda Grada, zaduživanje Grada i pravnih osoba u vlasništvu Grada, poslovi riznice proračuna Grada i pravnih osoba proračunskih korisnika (u skladu s pravilnikom o ustrojavanju riznice koji donosi gradonačelnik), druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za društvene djelatnosti obavlja poslove vezane uz osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe, kulture, sporta i tehničke kulture, te drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove iz područja socijalne skrbi i zdravstva, poslove vezane za suradnju s civilnim sektorom, poslove iz područja zaštite i spašavanja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove obavlja poslove vezane uz razvoj gospodarske i turističke djelatnosti na razini Grada, pripremu, kandidiranje i provedbu projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, poslove iz područja poljoprivrede, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost,
 • Odsjek za graditeljstvo obavlja poslove vezane uz građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, obračun komunalnog doprinosa i drugih naknada iz svoje nadležnosti, izradu projektne dokumentacije te ishođenje akata za građenje, poslove iz područja prostornog planiranja, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost
 • Odsjek za komunalne djelatnosti obavlja poslove vezane uz razvoj komunalnog sustava i komunalno uređenje Grada, zaštitu okoliša, održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata, uređenje prometa na području Grada, obračun komunalne naknade i drugih naknada iz svoje nadležnosti, provođenje komunalnog reda, tekuće održavanje i čišćenje poslovnih prostora koje koristi Grad te održavanje službenih vozila Grada, druge srodne poslove koji po svojoj prirodi ili temeljem pozitivnih propisa ulaze u njegovu nadležnost

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

Članak 6.

(1) Upravnim tijelom upravlja pročelnik.
(2) Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj.
(3) Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.
(4) Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog tijela pročelnik odgovora gradonačelniku.
(5) Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovora pročelniku upravnog tijela.
(6) U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.
(7) U slučaju kraće odsutnosti pročelnika gradonačelnik može rješenjem ovlastiti službenika upravnog tijela koji ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto da privremeno obavlja poslove pročelnika.
(8) U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, unutarnjom ustrojstvenom jedinicom izravno upravlja pročelnik.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

(1) Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.
(2) Službenik i namještenik može biti primljen u službu i raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
(3) Posebni uvjet za prijam u službu i raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit.
(4) Osoba bez položenoga državnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.
(5) Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.
(6) U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe obavljanja privremenih poslova ili potrebe zamjene odsutnog službenika ili namještenika, obavljanje poslova se osigurava prijmom u službu na određeno vrijeme ili privremenim premještajem službenika ili namještenika u skladu sa zakonom. Kraće i povremeno obavljanje jednostavnijih pomoćnih poslova, koje nije moguće osigurati privremenom popunom iz redova službenika i namještenika upravnih tijela Grada, može se osigurati putem studentskog servisa, ili putem ugovora o djelu, u skladu sa zakonom.

 

Članak 8.

(1) Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Upravni odjel za pravne poslove i financije te Upravni odjel za poslove Grada.
(2) Gradonačelnik, kao odgovorna osoba za izvršavanje proračuna, sukladno članku 17. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim planom prijma u službu.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 9.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu, a nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.
(2) Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

 

Članak 10.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog tijela na prijedlog voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

 

Članak 11.

(1) U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
(2) Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
(3) Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj unutarnje ustrojstvene jedinice ili pročelnik.

 

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

 

Članak 12.

(1) Tjedno radno vrijeme službenika i namještenika upravnih tijela Grada raspoređeno je u pet radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.
(2) Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.
(3) Iznimno od odredbe st. 2. ovoga članka službeniku ili namješteniku se zbog osobito opravdanog razloga može odobriti i drugačije dnevno radno vrijeme, ali koje ne može početi niti završiti 90 minuta od redovnog početka, odnosno kraja radnog vremena.
(4) Rješenje o odobrenju posebnog radnog vremena donosi pročelnik upravnog odjela, a na temelju pisanog zahtjeva službenika ili namještenika.
(5) Rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Pakraca raspoređuje se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati.
(6) Iznimno od odredbe st. 5. ovoga članka rad sa strankama za komunalnog redara određuje se utorkom u vremenu od 8:00 do 10:30 sati te od 13:00 do 14:30 sati, a četvrtkom od 13:00 do 14:30 sati.
(7) Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište Grada Pakraca te na mrežnoj stranici Grada.
(8) Dnevni odmor službenika i namještenika tijekom radnog vremena traje 30 minuta i to svakog radnog dana te se koristi u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

 

Članak 13.

Službenici i namještenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, Etičkom kodeksu gradske uprave Grada Pakraca, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 14.

(1) Na zgradama u kojima djeluju gradska tijela ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti („Narodne novine“ br. 34/02).
(2) Na vratima službenih prostorija ističu se natpisne pločice s nazivom tijela, imenom i prezimenom dužnosnika, odnosno s nazivom upravnog tijela, nazivom radnog mjesta, imenom i prezimenom te stručnom spremom službenika, odnosno namještenika, a sukladno nazivima radnih mjesta utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Članak 15.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe koji je smješten u predvorju sjedišta Grada, putem gradske mrežne stranice, odnosno na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

 

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

 

Članak 16.

Slučajevi lakih povreda službene dužnosti pored onih propisanih zakonom su:

 • kršenje Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Pakraca,
 • odavanje osobnih podataka zaštićenih zakonom, kao i povjerljivih i tajnih podataka do kojih je službenik ili namještenik došao u obavljanju svoje službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo,
 • osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 9. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procjeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti,
 • biti u vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

 

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/21) te Pravilnik o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 10/11, 3/12 i 4/12).

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA:023-05/22-01/01
URBROJ: 2177-9-20/01-22-1
Pakrac, 23. lipnja 2022.g.