>

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21)Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici, održanoj 13. lipnja 2022. godine donijelo je

O D L U K U
o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

             Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-1 od 12. travnja 2021. godine i Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/21-01/6, URBROJ: 2162-05/09-21-2 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 21. travnja 2021. godine.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 945-01/22-01/4
URBROJ: 2177-9-30-2/04-22-2
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g