>

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj  dana 14. lipnja 2022. godine, donosi

 

O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja
turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje UPU „Matkovac“

 

Članak 1.

 

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja (UPU) izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“ (u daljnjem tekstu: UPU „Matkovac“) je Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).

(2) UPU „Matkovac“ će se izraditi u skladu sa Zakonom iz stavka 1. ovog članka, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., i 9/11.), te drugim važećim zakonima i propisima.

(3) Nositelj izrade UPU „Matkovac“ je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti, Odsjek za graditeljstvo.

(4) Izrada UPU „Matkovac“ započinje temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja turističko-športsko-rekreacijske zone „Matkovac“.

 

II. Razlog za donošenjeUPU „Matkovac“

 

Članak 2.

(1)Osnovni razlozi za izradu i donošenje UPU „Matkovac“su sljedeći :

– provedba ciljeva prostornog uređenja sukladno prostornim planovima šireg područja,

– utvrđivanje uvjeta uređenja i gradnje građevina i površina prvenstveno turističko-sportsko – rekreacijske namjene, te pratećih namjena,

– utvrđivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture i prometa, te rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

 

III. Obuhvat UPU „Matkovac“

 

Članak 3.

(1) Područje obuhvata UPU „Matkovac“utvrđeno je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021), na kartografskom prikazu br. 4.3.8.- Građevinska područja, Prekopakra, Turističko-športsko-rekreacijska zona „Matkovac“, Gospodarska zona „Prekopakra“ u MJ 1:5000.

(2) Područje obuhvata UPU „Matkovac“ veličine je cca 27,74 hektara .

(3) Područje obuhvata UPU „Matkovac“prikazano na grafičkom prikazu koji je prilog i sastavni dio ove Odluke.

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu UPU „Matkovac“

 

Članak 4.

(1) Obuhvat UPU-a „Matkovac“ određen je kao dijelom izgrađeni, dijelom neizgrađeni i dijelom neuređeni dio izdvojenog građevinskog područja.

(2) Nadijelu zemljišta na području obuhvata Plana su izgrađene građevine i uređene površine, koje imaju sportsko – rekreacijsku ili kompatibilnu namjenu, s djelomično izgrađenim prometnim i infrastrukturnim građevinama.

 

V. Ciljevi i programska polazišta UPU „Matkovac“

 

Članak 5.

(1) Polazišta za izradu UPU „Matkovac“ utvrđena su :

-Prostornim planom Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 5/02, 5A/02, 4/11, 4/15, 5/19,  6/19 – Odredbe za provedbu , Pročišćeni tekst),

-Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/2007, 2/2012, 3/2015, 8/2021).

(2) Osnovni cilj izrade UPU-a „Matkovac“ je detaljno i konačno definiranje prostora za turističko – sportsko rekreacijske aktivnosti u blizini grada  Pakraca, koje su već tradicionalne te se kroz niz godina dijelom već odvijaju na predmetnom području. Svrha ovog područja je stvaranje dodatne baze za planirano proširenje ponudeturističkog razvoja grada kroz različiteaktivnosti i povećanja smještajnih kapaciteta, ali i prostora za sport i rekreaciju samih građana grada Pakraca i ostalih naselja koja mu gravitiraju.

(3) Osnovni uvjet za budući razvoj i realizaciju gradnje u turističko – sportsko – rekreacijskoj zoni “Matkovac”je regulacija tog područja putem planiranja prometne, komunalne i druge infrastrukture potrebne za kvalitetan i sveobuhvatan razvoj turističke, sportske i rekreacijske ponude i djelatnosti te detaljnije određivanje namjene površina štoće osigurati mogućnost realizacije gradnje te dovršenje tog područja.

(4)UPU-om „Matkovac“ potrebno je odrediti razmještaj djelatnosti u prostoru, osnovnu prometnu mrežu te osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje zone, kao i utvrditi mjere za zaštitu i očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti te mjere sprječavanja negativnog utjecaja na okoliš.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu UPU „Matkovac“

 

Članak 6.

Za izradu UPU „Matkovac“ nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja UPU „Matkovac“

 

Članak 7.

Stručno rješenjeUPU „Matkovac“ izrađuje stručni izrađivač UPU „Matkovac“ na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade UPU „Matkovac“ u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

 

VIII. Stručna podloga za izraduUPU „Matkovac“

 

Članak 8.

(1) Za potrebe izrade UPU „Matkovac“ koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Prekopakru, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

(2)Stručna rješenja za izradu UPU „Matkovac“ izrađuje stručni izrađivač UPU „Matkovac“, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, a koristit će se također programska rješenja i stručne podloge koje posjeduju upravni odjeli Grada Pakraca.

 

IX. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“ te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU „Matkovac“

 

Članak 9.

(1) Javnopravna tijela određena posebnim propisima koja daju zahtjeve u postupku izrade UPU „Matkovac“, te drugi sudionici korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi UPU „Matkovac“, utvrđeni su popisom, kako slijedi:

– Ministarstvo prostornog uređenja,graditeljstva i državne imovine,Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg M. Peića 3, Požega,

– MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, PU civilne zaštite Osijek,Gornjodravska obala 95-96, Osijek,

-Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županijska 7, Požega,

– Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,

– Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ

– HOPS hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb,

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac,

– Mjesni odborPrekopakra

(2) Ako se tijekom izrade UPU „Matkovac“ ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

 

Članak 10.

(1) Javnopravna tijela i drugi učesnici u izradi UPU „Matkovac“ iz članka 9. Ove Odluke pozvat će se, sukladno odredbama Zakona iz članka 1. Ove Odluke da, u roku od 15 dana, dostave svoje zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) U zahtjevima za izradu UPU „Matkovac“ iz stavka 1. ovog članka moraju se navesti odredbe propisa, sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima na kojima se zahtjevi temelje. Ako to ne bude učinjeno, nositelj izrade postupit će sukladno odredbama Zakona iz članka 1. ove Odluke.

X. Planirani rok za izradu UPU „Matkovac“

 

Članak 11.

(1) Za izradu UPU „Matkovac“ utvrđuju se sljedeći rokovi:

– dostava zahtjeva za izradu UPU „Matkovac“ (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku   od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

– izrada Nacrta prijedloga UPU „Matkovac“ – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,podloga i programa,

– izrada Prijedloga UPU „Matkovac“za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,

– javni uvid u Prijedlog UPU „Matkovac“- u trajanju od 30 dana,

– izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga UPU „Matkovac“ – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

-izrada Konačnog prijedloga UPU „Matkovac“- u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,

-dostavljanje završnog elaborata UPU „Matkovac“- u roku od 10 dana, računajući od donošenja UPU „Matkovac“ na Gradskom vijeću Grada Pakraca

(2) Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade  i Izrađivača.

 

XI. Izvori financiranja izrada UPU „Matkovac“

 

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu UPU „Matkovac“ osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

 

XII. Završne odredbe

 

Članak 13.

(1) Nositelj izrade UPU „Matkovac“ obvezuje se da:

  • sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 39/19), obavijesti javnost o izradi UPU „Matkovac“ na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
  • o izradi UPU „Matkovac“  pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
  • vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja UPU „Matkovac“.

(2) Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

  • javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu UPU „Matkovac“;
  • Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 350-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-40-1/01-22-1
U Pakracu, 14. lipnja 2022.g