Plan prijma u službu za 2022. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineje 15. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/21) dana 11. siječnja 2022. godine gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

 

PLAN
prijma u službu za 2022. godinu

 

Članak 1.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2022. godinu.

 

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

 

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 119-01/22-01/01
URBROJ: 2177-9-20/01-22-01
U Pakracu, 11. siječnja 2022.g.