Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stalnog dodatka na plaću za topli obrok službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Visina naknade za topli obrok iznosi 200,00 kuna neto mjesečno.

Članak 3.

Naknada za topli obrok isplaćuje se na plaći za prethodni mjesec.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. g. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 121-06/22-01/1
URBROJ: 2177-9-02/01-22-1
Pakrac, 25. siječnja 2022. g.