Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 03/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 07/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

kojim se određuju:

  • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
  • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
  • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
  • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 2.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 3.

Gradonačelnik jednom godišnje podnosi Gradskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca, a objavit će se na službenoj web stranici Grada Pakraca i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA:406-01/21-01/2
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-8
Pakrac, 12. siječnja 2022. g.