Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine RH br, 82/15,118/18, 31/20, 20/21), članka 7. stavak 2. i stavak 3. i članka 8. stavak 2 Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine RH br. 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika za područje Požeško slavonske županije (KLASA: 810-00/17-01/06,  URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16.veljače  2017. godine) , te članaka 49. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik GradaPakrac br. 3/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak usklađivanja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca, osnivanje radna skupina za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća te određuju konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakracausklađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za područje Požeško slavonske županije, te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera.

Postupak usklađivanja Procjene obuhvaća pripremu metodologije za izradu Procjene, uputa i obrazaca za izradu svakog pojedinog scenarija kao podloga za identifikaciju, analizu, evaluaciju te izradu matrica i karata rizika te pregled i odobravanje Procjene.

Članak 2.

Za usklađivanje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca osniva se radna skupina.

Radna skupina je dužna obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene.

Radnu skupinu osnovat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom Odlukom.

Članak 3.

Određuje se IN konzalting d.o.o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18, kao konzultant iz prve grupe stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, tijekom usklađivanja Procjene rizika.

Članak 4.

Kao prioritetne prijetnje smatraju se, sukladno Kriterijima, prijetnje koje su u državnoj procjeni rizika za područje Požeško slavonske  županije ocjenjene visokim ili većim rizikom kako slijedi:

  1. poplave
  2. potresi
  3. ekstremne vremenske pojave,
  4. epidemije i pandemije.

U grupi rizika obuhvaćenih Smjernicama za izradu procjene rizika na području Požeško slavonskeutvrđena su još dva dodatna rizika koji su karakteristični za pojedine JLS kako slijedi:

  1. Tehničko tehnološke i druge nesreće u prometu (nesreće u cestovnom i željezničkom prometu)
  2. Tehničko tehnološke nesreće

Članak 5.

Voditelj radne skupine dostavlja Prijedlog procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja Gradskom vijeću prijedlog procjene rizika na donošenja.

Voditelj radne skupine, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi izvješćuje glavnog koordinatora.

Radna skupina za usklađivanje Procjene predlaže glavnom koordinatoru, gradonačelnici Grada Pakraca, pokretanje postupaka izmjena i dopuna Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca izrađuje se najmanje jednom u tri godine te usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca može se izrađivati i češće, ukoliko se u trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ:2177-9-30-2/02-22-1
Pakrac, 3. siječnja 2022. g.