Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 11/21), te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. g.

 

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Pakraca ovom Odlukom preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 13/20, 11/21).

 

Članak 2.

Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.

 

Članak 3.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:

Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 400-06/22-01/1
URBROJ: 2177-09-20-2/01-22-1
U Pakracu, 30. prosinca 2021.g.

 

Program, projekt, aktivnost, pozicija BROJ KONTA VRSTA RASHODA I IZDATKA                          PLAN 2021. POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI PLAN
  UKUPNO RASHODI I IZDACI 49.900.539,00 0,00 49.900.539,00
  RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE 1.430.366,00 0,00 1.430.366,00
  RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK I ZAMJENIK I URED GRADA 419.605,00 0,00 419.605,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO 24.856.206,00 20.500,00 24.876.706,00
GLAVA 00302 JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 5.576.673,00 175.000,00 5.751.673,00
Funkcijska klasifikacija: 09 – Obrazovanje 5.576.673,00 175.000,00 5.751.673,00
3020 Program: Program predškolskog odgoja-korisnik Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac 4.620.673,00 175.000,00 4.795.673,00
A302001 Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje 3.896.573,00 175.000,00 4.071.573,00
311 Plaće 3.246.500,00 150.000,00 3.396.500,00
153 31111 Bruto plaće 3.246.500,00 150.000,00 3.396.500,00
313 Doprinosi na plaće 535.673,00 25.000,00 560.673,00
160 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 535.673,00 25.000,00 560.673,00
GLAVA 00303 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 11.081.074,00 -177.000,00 10.904.074,00
Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija 11.081.074,00 -177.000,00 10.904.074,00
3040 Program: Javne potrebe u kulturi 9.828.930,00 -200.000,00 9.628.930,00
K304002 Kapitalni projekt:”Svijet graševine” (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) 9.420.330,00 -200.000,00 9.220.330,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 7.380.500,00 -200.000,00 7.180.500,00
234 36826 Kapitalne pomoći gradskim proračunima – Grad Pleternica 5.500.000,00 -200.000,00 5.300.000,00
3050 Program: Djelatnost Gradske knjižnice Pakrac 534.650,00 12.350,00 547.000,00
A305001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 500.650,00 12.350,00 513.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 16.300,00 6.500,00 22.800,00
248 31213 Prigodni darovi zaposlenicima 1.900,00 6.500,00 8.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju 48.400,00 650,00 49.050,00
262 32229 Ostali materijali i sirovine 500,00 650,00 1.150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.500,00 5.200,00 35.700,00
287 32999 Ostani nespomenuti rashodi 18.000,00 5.200,00 23.200,00
3060 Program: Djelatnost Muzeja grada Pakraca 571.794,00 10.650,00 582.444,00
A306001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje 502.294,00 5.250,00 507.544,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.700,00 450,00 18.150,00
308 32141 Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe 500,00 450,00 950,00
322 Rashodi za materijal i energiju 41.005,00 4.300,00 45.305,00
313 32229 Ostali materijali i sirovine 5.100,00 1.200,00 6.300,00
315 32233 Plin 18.900,00 3.100,00 22.000,00
343 Ostali financijski rashodi 2.200,00 500,00 2.700,00
344 34349 Ostali financijski izdaci 500,00 500,00 1.000,00
A306002 Aktivnost: Muzeološka djelatnost 3.000,00 5.400,00 8.400,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 5.400,00 7.400,00
347 3239x Ostale usluge – digitalizacija, zbornik “Tragom Jankovića” 1.000,00 5.400,00 6.400,00
GLAVA 00306 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI 4.015.300,00 22.500,00 4.037.800,00
Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita 4.015.300,00 22.500,00 4.037.800,00
3120 Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći 2.078.300,00 500,00 2.078.800,00
A312002 Aktivnost:Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima za slučaj elementarne nepogode 66.000,00 500,00 66.500,00
383 Tekuće donacije 1.000,00 500,00 1.500,00
435 38311 Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 1.000,00 500,00 1.500,00
3150 Program:  Sufinanciranje projekata udruga 980.000,00 22.000,00 1.002.000,00
T315002 Tekući projekt: “Nismo sami” 717.500,00 22.000,00 739.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.100,00 22.000,00 37.100,00
451 32999 Ostali različiti nespomenuti izdaci 11.880,00 22.000,00 33.880,00
RAZDJEL  004  UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE 4.606.062,00 94.500,00 4.700.562,00
GLAVA 00402 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 810.862,00 12.500,00 823.362,00
Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost 810.862,00 12.500,00 823.362,00
4040 Program: Civilna zaštita 45.500,00 12.500,00 58.000,00
A404001 Aktivnost: Osnovna djelatnost sustava civilne zaštite

 

33.500,00 12.500,00 46.000,00
323 Rashodi za usluge 13.500,00 12.500,00 26.000,00
483 32379 Usluga izrada i ažuriranje operativnih planova zaštite i spašavanja te ostale zakonski propisane dokumentacije iz područja civilne zaštite 13.500,00 12.500,00 26.000,00
GLAVA 00403 GOSPODARSTVO 2.287.600,00 82.000,00 2.369.600,00
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 2.287.600,00 82.000,00 2.369.600,00
4050 Program: Poticanje razvoja gospodarstva 2.287.600,00 82.000,00 2.369.600,00
T405002 Tekući projekt: Poticanje poduzetništva 1.482.100,00 82.000,00 1.564.100,00
  386 Kapitalne pomoći 713.000,00 82.000,00 795.000,00
492.1 38632 Kapitalne pomoći obrtnicima 713.000,00 82.000,00 795.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI 16.523.950,00 -119.200,00 16.404.750,00
GLAVA 00503 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 13.104.000,00 -119.200,00 12.984.800,00
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 7.887.000,00 -219.200,00 7.667.800,00
5060 Program: Izgradnja objekata prometne infrastrukture 7.887.000,00 -219.200,00 7.667.800,00
K506001 Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa, parkirališta 4.987.000,00 -104.200,00 4.882.800,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.562.000,00 -104.200,00 2.457.800,00
555 45111 Dodatna ulaganja – ceste 2.352.000,00 -104.200,00 2.247.800,00
K506002 Kapitalni projekt: Uređenja središnjeg gradskog trga i okolnih javnih površina 2.900.000,00 -115.000,00 2.785.000,00
421 Građevinski objekti 2.700.000,00 -115.000,00 2.585.000,00
558 42131 Ceste, parkirališta, ugibališta i slično 2.700.000,00 -115.000,00 2.585.000,00
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja 3.206.000,00 100.000,00 3.306.000,00
5080 Program: Izgradnja objekata za poboljšanje uvjeta stanovanja 3.101.000,00 100.000,00 3.201.000,00
K508004 Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu Grada i dr. javnih ustanova 735.000,00 100.000,00 835.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 510.000,00 100.000,00 610.000,00
575 45111 Dodatna ulaganja – društveni domovi 500.000,00 100.000,00 600.000,00
RAZDJEL 006 VLASTITI POGON 2.064.350,00 4.200,00 2.068.550,00
GLAVA 00601 POSLOVI VLASTITOG POGONA 2.064.350,00 4.200,00 2.068.550,00
Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi 2.064.350,00 4.200,00 2.068.550,00
6010 Program 01: Održavanje objekata komunalne i javne infrastrukture 1.658.900,00 4.200,00 1.663.100,00
A601001 Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje 1.033.150,00 4.200,00 1.037.350,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 32.925,00 4.200,00 37.125,00
583 31212 Jubilarne nagrade 3.000,00 4.200,00 7.200,00