Odluka o osiguranju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma)“

Na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na5. sjednici održanoj 15. veljače 2022. godine, donosi

ODLUKU
o osiguranju sredstava za nabavu:
„Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma)“

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Pakraca osigurat će se sredstva za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma“), evidencijski broj nabave: NMV 2/21, u iznosu do 27.000.000,00 kuna.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-08/22-01/8
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g