>

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na5. sjednici održanoj 15. veljače 2022. godine, donosi

 

ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

 

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašava se javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvuGrada Pakraca komunalna infrastruktura navedena u sljedećoj tablici:

Naziv Vrsta Katastarska  i zemljišnoknjižna čestica Katastarska općina
Trg dr. Franje Tuđmana

Park

Javna zelena površina 483 Pakrac

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, upisat će na  nekretnini iz točke 1. ove Odlukestatus javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 940-01/22-01/1
URBROJ: 2177-9-20-1/03-22-1
U Pakracu, 15. veljače 2022.g