>

Odluka o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Odluka o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca(„Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 3/21), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje GradaPakrac ( KLASA:810-01/22-01/1,URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-1 od dana 3.siječnja 2022.) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Članak 1.

Osniva se Radna skupina za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

Članak 2.

Radna skupina iz članka 1. ove Odluke će uskladiti Procjenu temeljem odredbi Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 65/16), odnosno Smjernica za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Požeško slavonske županije.

Članak 3.

Radnu skupinu čini pet članova: voditelj i četiri člana.Jednog od članova predlaže angažirani konzultant.

Članak 4.

Gradonačelnica Grada Pakraca rješenjem će imenovati Radnu skupinu za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca.

Nakon što radna skupina, na svojoj prvoj sjednici, utvrdi sve prijetnje i sačini registar prijetnji i rizika koji će se obrađivati u Procjeni rizika, gradonačelnicamože proširiti radnu skupinu članovima-koordinatorima koji mogu svojim znanjem i kompetencijama doprinijeti izradi Procjene sukladno utvrđenim prijetnjama i rizicima.

Članak 5.

Voditelj radne skupine za usklađivanje Procjene rizika odgovoran je za:

 • organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine,
 • izradu obrazaca za izradu scenarija, koji se usuglašavaju na Radnoj skupini,
 • koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika,
 • predlaganje izmjena i dopuna Procjene.

Članak 6.

Članovi radne skupine imaju slijedeće obveza:

 • sudjelovati u izradi scenarija za određene rizike,
 • odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti,
 • kontaktiraju s nadležnim tijelima u svrhu prikupljanja informacija,
 • o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju voditelja radne skupine,
 • dostavljaju voditelju radne skupine tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom   rada na procjeni,
 • prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika,
 • sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik.

Članak 7.

Radna skupina radi na sjednicama koje saziva voditelj Radne skupine.

Voditelj radne skupine predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi Radna skupina.

O radu na sjednicama vodi se zapisnik koji potpisuju voditelj Radne skupine i zapisničar.

Radna skupina  može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA: 810-01/22-01/1
URBROJ:2177-9-30-2/02-22-2
Pakrac, 3. siječnja 2022. g.