>

Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 123/17), članka 2. Stavka 1. točke 9., Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za JLP(R)S (”Narodne novine” 89/18) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (”Službeni glasnik”, broj 3/21) Gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

 

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Provedbeni program Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.godine.

Članak 2.

Tekst Provedbenog programa iz članka 1.nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na stranicama Grada Pakraca te u ”Službenom glasniku”.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

KLASA:302-02/21-01/02
URBROJ: 2162-30-2/02-21-4
Pakrac, 27. prosinca 2021. g.