Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 3/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 7/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

 

I. Usvaja se Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu.

II. Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku istog i čini njegov sastavni dio.

III. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 406-01/21-01/2
URBROJ: 2162-20-1/03-21-4
Pakrac, 16. prosinca 2021. g.