Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2021/2022

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2021. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Godišnji plan i program rada  i Kurikulum Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2021./22.
  2. Godišnji plan i Kurikulum  iz točke 1. Ovog Zaključka nalaze se u privitku i čine njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 601-02/21-01/5
URBROJ: 2162-10/01-21-2

U Pakracu, 16. prosinca 2021.g.