Plan programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

Temeljem članka 69. Zakona o šumama („NN“ br.68/18,115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je

 

Plan programa
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

 

I.

Ovim Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Program) utvrđuje se namjena trošenja sredstava ostvarenih kao prihod Proračuna Grada Pakraca za 2022. godinu po osnovi uplate šumskog doprinosa.

II.

Šumski doprinos plaćaju pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortiment) u visini od 10 % u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

III.

Gradsko Vijeće Grada Pakraca utvrđuje program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu.

 

Temeljem ovog Programa prihodi od šumskog doprinosa planiraju se u iznosu od 1.500.000,00 kn.

 

Sredstva šumskog doprinosa koristi će se za slijedeće:

– Sanacija nelegalnih odlagališta otpada i uklanjanje ruševina 620.000,00 kn
– Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina 645.000,00 kn
– Održavanje cesta  i drugih javnih površina 235.000,00 kn

IV.

Ovaj Program utroška sredstava šumskog doprinosa objavit će se na web stranici www.pakrac.hr i u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 01. Siječnja 2022. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 400-09/21-01/1
UR.BROJ: 2162-20/01-21-1
Pakrac,  16.12.2021. godine