Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Temeljem odredbi  članka 67. stavak 1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon),   i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine  donosi

 

Plan programa
građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom planira se građenje komunalne infrastrukture  na području Grada Pakraca u 2022. godini i sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture  s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Tokom 2022. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA:361-01/21-01/63
URBROJ:2162-40/01-21-02
Pakrac, 16.12. 2021.g.

 

 

  OPIS PROGRAMA PLANIRANA SREDSTVA U 2022.g. Proračunska pozicija IZVORI FINANCIRANJA
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE    
1.1. JAVNE POVRŠINE      
  Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta        
1.1.1. Sportski rekreacijski i slični tereni   70.000,00 737 431,52,11
1.1.2. Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata   530.000,00    
  Teniski teren 200.000,00   517 11,52
  Sportsko rekreacijski centar 230.000,00   515 11,52
  Hala za streličarski sport 100.000,00   516 11,52
  UKUPNO 530.000,00      
           
1.1.3. Izgradnja dječjeg igrališta   120.000,00 739 431,11
  Dječje igralište u Kusonju 70.000,00      
  Dječje igralište u Velikom Banovcu 30.000,00      
  Dječje igralište u Tornju 20.000,00      
  UKUPNO 120.000,00      
           
1.1.4. Obnova parkovnih površina i drvoreda   100.000,00 738 431
  Parkovna površina u ulici J.J.Strossmayera 70.000,00      
  Parkovna površina u ulici I. Gundulića 30.000,00      
  UKUPNO 100.000,00      
           
1.2. NERAZVRSTANE CESTE      
  Izgradnja objekata prometne infrastrukture      
1.2.1. CESTE:        
1.2.1.1. Građevinsko zemljište (uređenje imovinskih odnosa i otkup zemljišta)   100.000,00 716 31
1.2.1.2. Izgradnja nerazvrstanih cesta :   2.300.000,00 717 526,11,431
  Projektna dokumentacija za Ulicu 103. brigade 200.000,00      
  Izrada projektne dokumentacije za dio Vukovarske ulice 200.000,00      
  Asfaltiranje Ulice 105. brigade do spomen obilježja 500.000,00      
  Asfaltiranje Ulice Sv. Roka do kapelice 300.000,00      
  Izgradnja ulice Alojzije Janković-nastavak II faza        
  nadzor 40.000,00      
  radovi 1.060.000,00      
  UKUPNO 2.300.000,00      
           
1.2.2. NOGOSTUPI:   1.500.000,00 719 11,431,56
  Izgradnja nogostupa u Ulici Dalibora Duchaca-projektna dokumentacija 100.000,00      
  Izgradnja pješačke staze u ulici Stjepana Radića ( na strani Klačmer Tomislav IV ili V faza ) 250.000,00      
  Izgradnja pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prekopakri (imamo projekt )-fazno 400.000,00      
  Izgradnja pješačke staze u ulici Kalvarija ( ima projekt )-fazno 300.000,00      
  Izgradnja pješačke staze u I.G. Kovačića ( ima projekt ) 400.000,00      
  Izgradnja pješačke staze cca 35 m u Ulici Pepe Polaka do Ulice Nikole Oršanića 50.000,00      
  UKUPNO 1.500.000,00      
                   
1.2.3. MOSTOVI:   20.000,00 718 431,11
  Izrada  projekta i izgradnja pješačkog mosta na Pakri 20.000,00      
  UKUPNO 20.000,00      
                   
1.3. KAPITALNA POMOĆ-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PSŽ   100.000,00 715 431,11
  Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza 100.000,00      
  UKUPNO 100.000,00      
                   
1.4. OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU   10.000,00 714 431
  Elaborat 10.000,00      
  UKUPNO 10.000,00      
           
1.5. DODATNA ULAGANJA      
1.5.1. CESTE:   4.750.000,00 721 526,431,525,527
  Izvođenje radova na sanaciji ulica nakon završetka radova “Aglomeracije” ( radovi, stručni nadzor, izvedbena dokumentacija) : 1.900.000,00      
  Sanacija puta prema groblju Ploštine 620.000,00      
  Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme ) 1.000.000,00      
  Izrada glavnog projekta Cesta zona male privrede 225.000,00      
  Sanacija Psunjske ulice 450.000,00      
  Nadzor Ulica Gojka Šuška JN 54/21 12.000,00      
  Sanacija  Prolaz baruna Trenka+nadzor JN 56/21 68.000,00      
  Sanacija Ulice braće Radića+nadzor JN 55/21 325.000,00      
  Sanacija Ulice Vatroslava Lisinskog+nadzor 150.000,00      
  UKUPNO 4.750.000,00      
           
1.5.2. NOGOSTUPI:   850.000,00 720 431,11
  Rekonstrukcija nogostupa u Ulici kneza Branimir 150.000,00      
  Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici Stjepana Širca-nastavak 400.000,00      
  Dodatna ulaganja nakon aglomeracije 300.000,00      
  UKUPNO 850.000,00      
                   
1.5.3. MOSTOVI:   10.000,00 722 52,11
  Sanacija mostova 10.000,00      
  UKUPNO 10.000,00      
           
1.6. UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA        
1.6.1. Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja   200.000,00 723 431,523
  Radovi+nadzor 200.000,00      
  UKUPNO 200.000,00      
           
1.6.2. Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg   30.000,00 726 11,56
  Radovi 30.000,00      
  UKUPNO 30.000,00      
           
1.7. GROBLJA        
1.7.1. Izgradnja:   10.000,00 745 11
    10.000,00      
  UKUPNO 10.000,00      
           
1.7.2. DODATNA ULAGANJA   20.000,00 746 11,431
  Parkirališta na groblju 20.000,00      
  UKUPNO 20.000,00      
           
1.8. JAVNA RASVJETA        
1.8.1. Izgradnja sustava JR   400.000,00 730 527,431
  Izgradnja sustava JR – Ulica Gojka Šuška,Vlade Laučana,braće Radića,dio Strossmayerove ulice-kupovina stupova 273.312,50      
  Izgradnja JR uz tematsku stazu Križni put 20.000,00