Odluka o ukidanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 10. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05, 9/11, 8/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o ukidanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

 

Članak 1.

Ovom odlukom ukida se Vlastiti pogon Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05, 9/11, 8/19) i odredbe Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/19).

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. g. i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 023-01/21-01/6
URBROJ: 2162-20/01-21-01
U Pakracu, 16. prosinca 2021. g.