Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

Na temelju 33. st. 1. toč. 5., članka 48., članka 49. i članka 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području Grada Pakraca mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.

 

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora su:

 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 • održavanje čistoće javnih površina,
 • održavanje javne rasvjete.

 

Članak 3.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke te sklapanje, izmjena i provedba ugovora provode se sukladno propisima o javnoj nabavi.

 

Članak 4.

 • (1) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Grada Pakraca sklapa gradonačelnica.
 • (2) Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
 • komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
 • vrijeme na koje se sklapa ugovor,
 • vrstu i opseg komunalnih usluga,
 • način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
 • jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

 

Članak 5.

Ugovori sklopljeni na temelju Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/20) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

 

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/20).

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik Gradskog vijeća:
Miroslav Ivančić

Klasa: 363-02/21-01/1
Urbroj: 2162-20/01-21-01
Pakrac, 16. prosinca 2021. g