Odluka o povjeravanja obavljanja komunalnih djelatnosti LRA PCP d.o.o. Pakrac

Na temelju članka 33. st. 1. toč. 1., članka 34. i članka 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), te članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

 

Članak 1.

Trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., OIB: 24926977965, koje je u vlasništvu Grada Pakraca, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

–           održavanje nerazvrstanih cesta,
–           održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
–           održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
–           održavanje javnih zelenih površina,
–           održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
–           održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
–           održavanje čistoće javnih površina,
–           održavanje javne rasvjete,
–           usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

 

Članak 2.

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke povjerava se trgovačkom društvu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. na neodređeno vrijeme dok je trgovačko društvo registrirano za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.

 

Članak 3.

 (1)      LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. dužno je obavljati povjerene komunalne djelatnosti u skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo, sukladno zakonu koji uređuje komunalno gospodarstvo te drugim propisima, a jednom godišnje društvo podnosi osnivaču izvješće o poslovanju.

(2)      Ako trgovačko društvo koje uz povjerenu komunalnu djelatnost obavlja i drugu djelatnost od općeg interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost mora računovodstvene poslove za te djelatnosti obavljati odvojeno.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. g. i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-05/21-01/6
URBROJ: 2162-20/01-21-01
U Pakracu, 16. prosinca 2021. g.