Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 123/17), članka 2. Stavka 1. točke 9., Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za JLP(R)S (”Narodne novine” 89/18) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (”Službeni glasnik”, broj 3/21) Gradonačelnica Grada Pakraca donosi

O D L U K U
o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

 

Članak 1.

            Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025.godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

 

Članak 2.

             Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave i Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine (”Narodne novine”, broj 131/21) kao i poveznica mjera utvrđenih za provedbu pojedinog posebnog cilja s odgovarajućim stavkama u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 3.

            Provedbeni program bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Grada Pakraca utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.

 

Članak 4.

            Gradonačelnica će posebnom odlukom imenovati radno tijelo koje će sudjelovati u cijelom postupku izrade Provedbenog programa, dok se za administrativno- tehničke poslove zadužuje Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo.

 

Članak 5.

            O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno odredbama strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske objavom na službenim stranicama Grada Pakraca.

 

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  na službenoj internetskoj stranici Grada Pakraca i u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 302-02/21-01/02
URBROJ: 2162-30-2/02-21-1

Pakrac, 04. kolovoza 2021.