Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana  16. prosinca 2021. godine  donosi,

 

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Uvodne odredbe

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga).

(2) Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.

(3) Ovom Odlukom propisuju se:

 • kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu;
 • kategorije korisnika javne usluge;
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;
 • najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;
 • područja pružanja javne usluge
 • popis adresa reciklažnih dvorišta na području Grada Pakraca i način njihovog korištenja;
 • iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
 • odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
 • odredbe o načinu pružanja javne usluge
 • odredbe o načinu pojedinačnog i zajedničkog korištenja javne usluge
 • odredbe o načinu određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
  – obaveze davatelja javne usluge
  – obaveze korisnika javne usluge
 • odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika javne usluge odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada
 • odredbe o provedbi Ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti
 • odredbe o ugovornoj kazni.
  – kriteriji za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge
  – odredbe  o količine glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge
  – nekretnina koja se trajno ne koristi
  – izjava o načinu korištenja usluge
  – Ugovor o korištenju javne usluge
  – obavijest o sakupljanju otpada
  – evidencija o preuzetom komunalnom otpadu
 • opći uvjeti ugovora s korisnicima
 • prijelazne i završne odredbe

 

Pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Odluka) definirani su Zakonom o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021) (u daljnjem tekstu: Zakon), i drugim podzakonskim aktima donesenima na temelju Zakona. Svi pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci su rodno neutralni.

 

Na području Grada Pakraca javnu uslugu pruža trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Pakrac, Ulica Križnog puta 18, 34550 Pakrac, Oib:01617722870 (u daljnjem tekstu: davatelj javne usluge).

 

Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge ili stvarni korisnik nekretnine.

 

Skupina korisnika javne usluge može, na vlastiti zahtjev i sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju javne usluge.

 

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada s korisnicima usluge sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

 

Članak 2.

 

Kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada i obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

(1) Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

(2) Obračunsko razdoblje određuje se u trajanju od mjesec dana, počinje prvoga dana u mjesecu, a završava zadnjega dana u istome mjesecu.

Račun se izdaje korisniku javne usluge nakon posljednjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec.

 

Članak 3.

Kategorije korisnika javne usluge

1) Korisnici javne usluge razvrstavaju se u kategorije korisnika:

 

 1. kućanstvo ( podkategorije):
  a) obiteljske kuće,
  b)stambene zgrade);

 

 1. nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada).

 

(2) Korisnik kućanstvo je korisnik javne usluge koji nekretninu koristi, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (npr. vlasnici stanova, kuća, nekretnina za odmor).

 

(3) Korisnik koji  nije kućanstvo je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju korisnika kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

 

3. Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

 

 

Članak 4.

 

Standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada

Standardne veličine spremnika omogućuju pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika, u skladu s uvjetima zaštite na radu.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada kategorije kućanstvo su: 120 litara, 240 litara, 360 litara, dok kod kategorije nije kućanstvo: 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara, 5000 litara, 7000 litara.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje biootpad su: 60 litara, 360 litara, 660 litara.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje papira i kartona kod kategorije kućanstvo su: 60 litara i 120 litara, dok kod kategorije nije kućanstvo: 60 litara, 120 litara, 360 litara, 660 litara i 1100 litara.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje plastike kod kategorije kućanstvo su: 120 litara, dok kod kategorije nije kućanstvo: 120 litara, 360 litara i 1100 litara.

Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog otpada koriste se spremnici – plastične vreće od 120 litara.

Korisnik usluge ima mogućnosti izbora između standardnih veličina spremnika navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, uz uvažavanje potreba korisnika usluge i podjele na kategorije korisnika, sukladno Cjeniku usluga.

Spremnici za sakupljanje otpada moraju biti nepropusni za tekućine, s poklopcem koji mora u potpunosti i vodonepropusno zatvarati otvor za punjenje/pražnjenje spremnika, sprječavati rasipanje otpada i širenje neugodnih mirisa. Spremnici za pojedine vrste komunalnog otpada kod korisnika javne usluge moraju sadržavati natpis s nazivom davatelja javne usluge, te naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen.

Spremnik za komunalni otpad mora imati jedinstvenu oznaku koju je moguće nedvosmisleno povezati s vlasnikom spremnika i elektronički čip koji se može očitati elektroničkim uređajem.

 

Članak 5.

Najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima;

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika:

 • miješani komunalni otpad najmanje jednom u dva tjedna
 • biootpad najmanje jednom tjedno
 • papir i karton najmanje jednom mjesečno
 • plastika najmanje jednom mjesečno
 • glomazni otpad najmanje jednom godišnje

 

Svi korisnici (korisnici kategorije kućanstvo i korisnici kategorije koja nije kućanstvo) moraju predati miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju barem jedanput. Ukoliko korisnici ne predaju miješani komunalni otpad barem jedanput u obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo naplatiti jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

 

Članak 6.

Područja pružanja javne usluge

Davatelj javne usluge iz ove Odluke pruža javnu uslugu na čitavom području Grada Pakraca.

 

Članak 7.

Popis adresa reciklažnih dvorišta na području Grada i način njegovog korištenja;

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Reciklažnog centra u Pakracu – „Crkvište“, a mogu ga koristiti korisnici javne usluge iz svih naselja JLS – Grada Pakraca uz predočenje osobne iskaznice.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljeno je na web stranici davatelja usluga.

Lokacije i vrijeme rada mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuje se na web stranici davatelja usluga (termini sakupljanja).

Besplatno u neograničenim količinama predati mogu ove vrste otpada:

 • Papir i karton, – pet ambalažu, – foliju/najlon (prozirnu), – metale, – elektronički i elektronski otpad, – auto gume.
 • Glomazni otpad do 5 m3 godišnje.
 • Građevni otpad (iz popisa otpada koji se zaprima u RD-u) do 200 kg u 6 mjeseci.
 • Sve ostale vrste otpada – neopasni do 30 kg/mjesec, – opasni do 5 kg/mjesec.

U reciklažnom dvorištu postoji mogućnost predaje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade.

 

Članak 8.

Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena;Strukturu cijene javne usluge čini: cijena obvezne minimalne javne usluge (MJU) i cijena   javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), a određuje se prema izrazu:

CJU = MJU + C

 

 • Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju usluge iznos cijene za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim ako je riječ o obračunskom mjestu na kojem se nekretnina trajno ne koristi u smislu članka 71. Zakona i članka 20. ove Odluke.

(2) Cijena obvezne minimalne javne usluge pokriva troškove javne usluge koju je potrebno osigurati  kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, načela ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge sukladno Zakonu, ovoj Odluci i drugim propisima.

(3) Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

19,00 HRK (slovima: devetnaest kuna) mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

19,00 HRK (slovima: devetnaest kuna) mjesečno, bez PDV-a.

(4) Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada naplaćuje se razmjerno količini predanog otpada, sukladno kriteriju iz članka 5. ove Odluke, odnosno podacima iz evidencije o predanom otpadu.

Cijena javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:

 

C = JCV x BP x U

gdje je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama;

JCV – jedinična cijena za pražnjenje određenog volumena spremnika miješanog komunalnog otpada, izražena u kunama sukladno Cjeniku;

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima u evidenciji o pražnjenju spremnika;

U – udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika.

(5) Kad jedan korisnik javne usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika javne usluge u korištenju spremnika iznosi 1. Kad više korisnika javne usluge zajednički koriste spremnik, zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja javne usluge, mora iznositi 1.

 

Članak 9.

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju usluga koji ih rješava na sljedeći način:

 1. Prigovor – korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku u roku 15 dana od zaprimanja prigovora.
 2. Reklamacija – ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, može na iste opisane načine podnijeti prigovor – reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača.
 3. Rok za reklamaciju na ispostavljeni račun je 15(petnaest) dana od dana primitka računa.

 

Članak 10.

Odredbe o načinu pružanja javne usluge

Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi korisnika) te korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.

Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biootpada obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biootpada.

Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje biootpada mora osigurati komposter ili kompostište, te to potvrditi potpisanom izjavom.

Korisnici usluge sakupljanja biootpada u stambenim zgradama biootpad  prvenstveno sakupljaju u postavljene odgovarajuće spremnike.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papiri kartona, plastika, metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil) na obračunskom mjestu korisnika ili javnoj površini.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Korisnici usluge sakupljanja biootpada imaju pravo na jedan dodatni besplatni odvoz glomaznog otpada godišnje za granje i lišće.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:

 • preuzimanje većih  količina  miješanog   ili   biootpada od ugovorenih uz plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina
 • preuzimanje glomaznog otpada, izuzev osigurane usluge navedene u stavci 6. ovog članka, uz obavezu plaćanja cijene prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.

 

Članak 11.

Odredbe o načinu pojedinačnog i zajedničkog korištenja javne usluge

Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje svih vrsta otpada.

Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne usluge, davatelj usluga omogućiti će korisnicima zajedničko korištenje javne usluge.

 

Članak 12.

Način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima.

Kod kategorije korisnika kućanstvo, podkategorija b) stambene zgrade, svi korisnici u stambenoj zgradi koriste zajedničke spremnike. Ako ne postoji sporazum između korisnika zajedničkih spremnika, udjele pojedinih korisnika u zajedničkom spremniku, na temelju podataka davatelja javne usluge, određuje davatelj javne usluge. U slučaju da suvlasnici stambene zgrade nisu postigli sporazum o korištenju zajedničkog spremnika, količina otpada za pojedinačnog korisnika obračunava se prema njegovom udjelu u korištenju zajedničkog spremnika sukladno članovima kućanstva.

Ako zajednički spremnik za miješani komunalni otpad uz korisnike kategorije kućanstvo, potkategorija b) stambene zgrade, istovremeno koriste i korisnici koji nisu kategorije kućanstvo, odnosno pravne osobe i/ili fizičke osobe – obrtnici, njihov udio u korištenju zajedničkog spremnika zgrade određuje se na isti način kao i kod kategorije korisnika kućanstvo, potkategorija b) stambene zgrade.

 

Članak 13.

Obveze davatelja javne usluge

 • Davatelj javne usluge dužan je :
 • osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada
 • označiti spremnik oznakom
 • dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 23. ove Odluke
 • preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika
 • odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
 • osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
 • voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

 

Članak 14.

Obveze korisnika usluge:

Korisnik usluge je dužan:

 • koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biootpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
 • omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje
  pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i ovoj Odluci
 • zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o gospodarenju
  otpadom i ovoj Odluci
 • predavati biootpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
 • predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu sa važećim cjenikom.

 

Članak 15.

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Prihvatljivim dokazom izvršenja usluge smatra se digitalna evidencija davatelja usluge putem računala kojom se evidentiraju sakupljene količine miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada i korisnog otpada (papir, plastika, ostali korisni otpad) i problematični otpad sukladno posebnim propisima.

Evidencija sadrži i sve podatke o korisniku usluge, obračunskom mjestu, datum i vremenu sakupljanja otpada.

Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.

Uz digitalnu evidenciju proces sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biootpada snimati će se kamerama na komunalnim vozilima što je dodatni dokaz o izvršenju javne usluge.

 

Članak 16.

Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada

Javna površina koristi se  samo za sakupljanje miješanog komunalnog, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada i to javna površina ispred obračunskog mjesta korisnika.

Javna površina koristi se i za privremeni smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta te spremnike za odvojeno sakupljanje staklene ambalaže (lokacije spremnika se mogu pronaći na službenim stranicama Komunalca d.o.o. Pakrac).

Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu usluge sakupljanja glomaznog otpada.

Na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Članak 17.

Odredbe o provedbi Ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)

Odredbe o provedbi Ugovora koji se primjenjuje u slučaju nastupanja posebnih okolnosti donosi gradonačelnik/ca.

 

Članak 18.

Odredbe o ugovornoj kazni

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta usluge (dodatak I. ove Odluke), davatelj usluga ima pravo na isplatu ugovorne kazne za:

 1. ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika
 2. odlaganje otpada u krive spremnike
 3. uništenje spremnika davatelja usluga
 4. nereguliranje javne usluge sakupljanja biootpada
 5. ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme
 6. izjavljivanje da kompostira kod kuće, ali to ne radi.

Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje definira se u cjeniku javnih usluga, a mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

 

Članak 19.

 

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad Pakrac preuzima obvezu sufinanciranja cijene  javne usluge

Kriteriji za privremeno, a najdulje na rok do šest mjeseci, oslobađanje plaćanja javne usluge:

 • kada je nositelj utvrđenog prava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu zbog ugroženog zdravstvenog stanja dulje od 45 dana podvrgnut bolničkom liječenju,
 • kada je osoba nositelj domaćinstva koja je radi objektivnih okolnosti izgubila posao, te  prima naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manju od 1.600,00 kn mjesečno, a ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju prihode.

Kriteriji za godišnje oslobađanje plaćanja javne usluge:

 • kada je nositelj utvrđenog prava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu samac   bez djece i članova uže obitelji,
 • kada je nositelj utvrđenog prava hrvatski branitelj ili civilna žrtva Domovinskog rata bez  ostvarenog prava na mirovinu i prijavljen u Evidenciju nezaposlenih osoba,
 • kada domaćinstvo čine dva člana starija od 65 godina, bez djece i s mjesečnim prihodima  domaćinstva ispod 1.500,00 kn.

Građani ostvaruju prava iz ovoga članka podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu Grada Pakraca.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca može donijeti rješenje o privremenom ili godišnjem oslobađanju korisnika usluge od plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prema kriterijima iz ovog članka.

Grad Pakrac će oslobađanje od plaćanja javne usluge platiti iz Proračuna Grada Pakraca, kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja i isplaćuje se davatelju usluge.

Grad Pakrac će dostaviti davatelju usluga popis osoba koje su privremeno ili godišnje oslobođene plaćanja javne usluge s naznakom vremena trajanja oslobođenja.

 

Članak 20.

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Svaki korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje maksimalno do 4 m3 godišnje.

U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika može se predati i elektronički otpad i gume.

Korisnici javne usluge sakupljanja biootpada imaju pravo na još jedan besplatan odvoz glomaznog otpada sa obračunskog mjesta za granje i lišće maksimalno do 4 m3.

Korisnici usluge sakupljanja biootpada mogu sami odlučiti koje vrste otpada će predati u sklopu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu ,ali maksimalno sveukupno do 8 m3.

Korisnik usluge može glomazni otpad i/ili granje i lišće samostalno dovesti u reciklažni centar i/ili kompostanu besplatno do maksimalnih količina utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada i/ili granja i lišća od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.

 

Članak 21.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije ili vode ili plina od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga ili na drugi odgovarajući način uključujući očevid lokacije.

Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju uređaja za potrošnju dostavljati i godišnji (polugodišnji) obračun potrošnje električne energije te ako je potrošnja u prethodnom razdoblju bila manja od 6 kw onda se nekretnina smatra nekorištenom za naredni period od vremena predanog obračuna (polugodišnje ili godišnje).

Iznimno davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku od 6 mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne energije kojim mora dokazati daje potrošnja električne energije manja od 6 kw za obračunsko razdoblje.

Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je potrošnja bila manja od 6 kw u obračunskom razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.

 

Članak 22.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Sadržaj i izgled Izjave propisan je dodatkom II. ove Odluke.

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave.

Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, i ovom Odlukom.

Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

 • kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana
 • kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

 

 

Članak 23.

Ugovor o korištenju javne usluge

Ugovor o korištenju  javne usluge smatra se sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada.

Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći uvjeti usluge i Cjenik javne usluge.

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete usluge i Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Grad Pakrac i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za korisnika usluge prikladan osigurati daje korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje ureduju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o gospodarenju otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se ureduje zaštita potrošača.

 

Članak 24.

Obavijest o prikupljanju otpada

Davatelj usluga će do 31.12. tekuće godine korisnicima usluge dostaviti obavijest o prikupljanju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. Obavijest će biti objavljena i putem mrežnih stranica davatelja usluge (termini sakupljanja).

Obavijest mora sadržavati:

 1. plan s datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biotpada i reciklabilnog komunalnog otpada s okvirnim vremenom primopredaje otpada,
 2. lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta,
 3. lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,
 4. plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,
 5. uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad,
 6. uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biootpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,
 7. kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge,
 8. uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

 

Članak 25.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge:

 • ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB,
 • podaci o obračunskom mjestu (adresa),
 • popis primopredaja miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju,
 • popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.

Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci:

 • oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku,
 • podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi),
 • datum zaprimanja zadnje Izjave,
 • vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama
 • udio korisnika usluge u korištenju spremnika,
 • datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju sukladno volumenu spremnika i broju pražnjenja,
 • korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta,
 • adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta,
 • datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.

Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada vode se sljedeći podaci:

 • korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge
 • korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Podaci iz evidencije o preuzetom otpadu za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev.

 

Članak 26.

Opći uvjeti Ugovora s korisnicima javne usluge sadržani su u Prilogu 1. ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Članak 27.

Prijelazne i završne odredbe

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležni inspektor te komunalni redar, sukladno odredbama važeće Odluke o komunalnom redu i članku 140. Zakona.

 

(1) Davatelj javne usluge obvezan je ispuniti uvjete za  naplatu odvoza miješanog komunalnog otpada prema predanoj količini otpada na čitavom području Grada, sukladno ovoj Odluci, u roku od najviše 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

(2) Davatelj javne usluge obvezan je u roku iz stavka 1. ovoga članka isporučiti svim korisnicima javne usluge spremnike za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada; u slučaju nemogućnosti isporuke spremnika u navedenom roku, davatelj javne usluge će korisnicima isporučiti odgovarajuće vrećice za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 5/17, 8/19).

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

Klasa: 363-01/21-01/26
Urbroj: 2162-40/01-21-1
Pakrac, 16. prosinca 2021. g