Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se za svako pojedino radno mjesto i iznose kako slijedi:

R. BR. RADNO MJESTO KLASIFIK. RANG KOEFICIJENT
1. PROČELNIK UREDA GRADA 1. 3,40
2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU 6. 2,60
3. STRUČNI SURADNIK ZA UREDSKO POSLOVANJE 8. 2,10
4. REFERENT ZA UREDSKO POSLOVANJE 11. 1,90
5. REFERENT OPĆIH POSLOVA 11. 1,90
6. ADMINISTRATIVNI REFERENT 11. 1,90
7. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE POSLOVE I FINANCIJE 1. 3,40
8. VODITELJ ODSJEKA ZA PRAVNE POSLOVE 3. 2,90
9. VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU 4. 2,70
10. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE 6. 2,60
11. VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE 3. 2,90
12. VIŠI SAVJETNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 4. 2,70
13. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA SUSTAV RIZNICE, FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA 6. 2,60
14. REFERENT ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE 11. 2,00
15. REFERENT RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKIH POSLOVA 11. 2,00
16. REFERENT ZA NAPLATU GRADSKIH PRIHODA 11. 2,00
17. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO 1. 3,40
18. VODITELJ ODSJEKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 3. 2,90
19. STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 8. 2,10
20. VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EU FONDOVE 3. 2,90
21. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE 6. 2,60
22. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU 6. 2,60
23. VIŠI STRUČNI SURADNIK – POLJOPRIVREDNI REDAR 6. 2,60
24. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI 1. 3,40
25. VODITELJ ODSJEKA ZA GRADITELJSTVO 3. 2,90
26. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO 6. 2,60
27. STRUČNI SURADNIK ZA GRADITELJSTVO 8. 2,10
28. REFERENT ZA GRADITELJSTVO 11. 1,90
29. VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 3. 2,90
30. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU 6. 2,60
31. STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU 8. 2,15
32. REFERENT – KOMUNALNI REDAR 11. 1,90
33. REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE 11. 1,90
34. DOMAR 11. 1,90
35. SPREMAČ 13. 1,40

 

Članak 3.

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18).

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 120-01/21-01/10
URBROJ: 2162-20/01-21-1
U Pakracu, 16. prosinca 2021. g.