Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju riznice Grada Pakrac

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i  članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o uvođenju riznice Grada Pakraca

 

Članak 1.

 

(1)      U Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/19, 13/20,  dalje u tekstu: Odluka) u članku 4. st. 4. riječi „31. prosinca 2021.“ zamjenjuju se riječima „31. prosinca 2022.“

(2)      U članku 5. st. 4. riječi „1. siječnja 2022.“ zamjenjuju se riječima „1. siječnja 2023.“.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 401-01/19-01/18
URBROJ: 2162-20/01-21-02
U Pakracu, 16. prosinca 2021. g