Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini

 

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 13/2020,)  – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:

U 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

IZVORI FINANCIRANJA:
524- Sufinanciranje HZZ
432- Komunalna naknada
11  – Opći prihodi
435- Sredstva zakupa poljoprivrednog zemljišta
434 – Vodni doprinos

 

Članak 2.

 

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 13/2020) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

 

Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/21-01/24
URBROJ: 2162-40/01-21-02
Pakrac, 16.12.2021. godine

 

 

    Plan 2021.g
Redni broj O P I S Proračunska pozicija Izvor financiranja Procjena troškova
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA  
1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)  
1.1.1. Strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona R006 524,432 390.100,00
1.1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca 535 432 50.000,00
  Sanacija deponije građevinskog materijala      
  Sanacija deponije građevinskog materijala 10 mjesec      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.1.3. Uklanjanje ruševina 534 432 180.000,00
  Rušenje nakon potresa Pepe Polaka      
  Rušenje objekta na adresi Kralja Tomislava 11      
  Rušenje nakon potresa Prilaz na mali most      
  Uklanjanje ruševina Prolaz baruna Trenka      
  Uklanjanje ruševina Prilaz na mali most      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
1.2. Održavanje zelenila na javnim površinama  
1.2.1. Radovi izvedeni po planu Vlastitog pogona:  
1.2.1.1. Mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja R006 524,432 95.000,00
1.2.1.2.. Košnja trave na javnim površinama R006 524,432 400.000,00
1.2.1.3. Sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada R006 524,432 200.000,00
1.2.1.4. Sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita) R006 524,432 88.000,00
  UKUPNO 1.:     1.403.100,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1.709.350,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.
     
2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA  
2.1. Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica) 520 432 17.000,00
  Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci      
2.2. Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta 569.1 11 43.000,00
  Tekuće održavanje dječjih igrališta      
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 2.:     60.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  60.000,00 kn, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA  
  U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova  
3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca  
3.1.1. Materijal za nasipavanje 522 432,44 100.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.1.2. Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova 524 432,44 630.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.1.3. Radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona. R006 432,524,11 430.000,00
         
3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa : 525 432,434 200.000,00
3.2.1. Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine dio 525    
3.2.2. Nabava vertikalne prometne signalizacije dio 525    
3.2.3. Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije dio 525    
3.2.4. Trošak el. energije semafora dio 525    
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.2.5. Postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije R006 432 55.800,00
         
3.3. Izdaci za zimsku službu      
3.3.1. Nabava soli i agregata za posipavanje 523 432 47.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
3.3.2. Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe 527 432 60.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 3.:     1.522.800,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1.622.000,00 kn,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
4. ODRŽAVANJE GROBLJA  
4.1. Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera) 526 432 20.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 4.:     20.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  20.000,00kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  
5.1. Potrošak el. energije za javnu rasvjete 528 432 600.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
5.2. Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete 529 432 390.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 5.:     990.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  990.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
     
6. OSTALI POSLOVI  
6.1. Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i zbrinjavanje lešina s javnih površina) 536 432 113.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
6.2. Naknade za udomljavanje životinja 537 11 11.000,00
  UKUPNO IZVRŠENJE      
  UKUPNO 6.:     124.000,00
  Sredstva za izvršenje radova iz točke 6.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  124.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.