Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2021. godini

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 13/2020,)  – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:

Tokom 2021. Godine na području grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:

***

 

Članak 2.

 

Ostali članci Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 13/2020. ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 3.

 

Ova Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2021. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 361-01/21-01/64
URBROJ: 2162-40/01-21-02
Pakrac, 16.12.2021. godine

 

***

 

  OPIS PROGRAMA PLANIRANA SREDSTVA U 2021.g. Proračunska pozicija IZVORI FINANCIRANJA
1. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.1. JAVNE POVRŠINE      
1.1.1. Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta
  Sportski, rekreacijski i sl. tereni   128.000,00 570 11
  Penjalica-igr. U Veneciji 23.125,00      
  Nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta 104.875,00      
  UKUPNO 128.000,00      
  Obnova parkovnih površina i drvoreda   5.000,00 571 431
  Parkovna površina u ulici Aleja kestenova 5.000,00      
  UKUPNO 5.000,00      
1.2. NERAZVRSTANE CESTE        
  Izgradnja objekata prometne infrastrukture
1.2.1. CESTE:      
  Izgradnja nerazvrstanih cesta : 1.900.000,00 551 526,11,431
  Izgradnja ulice aleja kestenova II faza        
  radovi 291.575,90      
  nadzor 14.500,00      
  Izgradnja ulice Alojzije Janković        
  nadzor 80.000,00      
  radovi 1.512.049,10      
  troškovi javne nabave 1.875,00      
  UKUPNO 1.900.000,00      
1.2.2 NOGOSTUPI:   450.000,00 553 11,431,56
  Doprinos za JR staza “Križni put” 178,85      
  Izgradnja pješačke staze u  dijelu ulice A. Cesarca        
  radovi 431.321,15      
  nadzor 18.500,00      
  UKUPNO 450.000,00      
1.2.3. MOSTOVI:   5.000,00 552 431,11
  Izrada  projekta i izgradnja pješačkog mosta na Pakri 5.000,00      
  UKUPNO 5.000,00      
1.3. KAPITALNA POMOĆ-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PSŽ: 70.000,00 549 11
  Izgradnja pješačke staze i parkirališta u dijelu LC 41015 70.000,00      
  UKUPNO 70.000,00      
1.4. DODATNA ULAGANJA      
1.4.1. CESTE:   2.352.000,00 555 526,431,52,11
  Izvođenje radova na sanaciji ulica nakon završetka radova “Aglomeracije” ( radovi, stručni nadzor, izvedbena dokumentacija) :        
  Sanacija Ulice Gojka Šuška 472.000,00      
  Izvedbeni projekt za G. Šuška i Bolničku ulicu 70.625,00      
  Sanacija Bolnička ulica (do spoja s Ul. Matice hrvatske) 622.500,00      
  Izrada projektne dokumentacije za sanaciju dijela NC 21024 i NC 21023 u naselju Kraguj 72.789,66      
  Okončana situacija na sanaciji nerazvrstane ceste NC 04041 Branešci 251.235,81      
  Asfaltiranje  dijela prometnice – Novi Majur (zimska dionica)        
  radovi 623.237,50      
  nadzor 20.625,00      
  Geodetski elaborat cesta ka Cikotama i Roguljama 24.750,00      
  Prilaz parkiralištu iza zgrade uprave 28.369,63      
  Sanacija ceste NC 10032 u naselju Donja Obrijež 124.297,30      
  Sanacija križanja prema Pakurnovcu 16.570,10      
  Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja cesta 25.000,00      
  UKUPNO 2.352.000,00      
1.4.2. NOGOSTUPI:   200.000,00 554 431,11
  Sanacija nogostupa u Ulici kneza Branimira-Badljevina 40.618,75      
  Sanacija nogostupa u Ulici Matkovac-Prekopakra 11.329,09      
  Sanacija pješačke staze u Ulici kralja Zvonimira u Badljevini 46.905,00      
  Opločnjaci za dio Bolničke ulice 50.000,00      
  Sanacija nogostupa Aglomeracija 51.147,16      
  UKUPNO 200.000,00      
                   
1.4.3. MOSTOVI:   10.000,00 556 52,11
  Sanacija mosta  – Dragović 10.000,00      
  UKUPNO 10.000,00      
           
1.5. UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA
1.5.1. Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja 200.000,00 557 431,523
  radovi 194.000,00      
  nadzor 6.000,00      
  UKUPNO 200.000,00      
           
1.5.2. Trg  – Izvođenje radova   2.700.000,00 558 11,56
  nadzor 79.274,60      
  radovi 2.617.806,65      
  oprema 2.918,75      
  UKUPNO 2.700.000,00      
1.6. GROBLJA        
1.6.1. DODATNA ULAGANJA        
      130.000,00 577 11
  Adaptacija mrtvačnice u Velikom Banovcu 52.774,88      
  Stolarija za mrtvačnicu u Velikom Banovcu 3.439,15      
  Potporni zid-ulica Križnog puta kod groblja u Japagi 25.873,03      
  Sanacija prilaza mrtvačnici 47.912,94      
  UKUPNO 130.000,00      
1.7. JAVNA RASVJETA        
           
1.7.1. DODATNA ULAGANJA     945.000,00 565 11,431,527
  Dodatna ulaganja na postojećim sustavima JR 49.562,50      
  Nadogradnja JR u naselju Gornja Obrijež 40.424,75      
  Izvedbeni projekt za mod.JR 12.750,00      
  Ulaganje-dio u Bolničkoj ulici 1.650,00      
  Anker za stupnu svjetiljku 3.400,00      
  JR Bolnička ulica I situacija 262.311,45      
  JR Bolnička ulica II situacija 191.536,16      
  JR Bolnička okončana situacija 50.000,00      
  nadzor 18.750,00      
  JR Ulica Gojka Šuška,Vlade Laučana,Ulica braće Radića i dio trga Pape I. Pavla II-izvođenje + nadzor 303.177,64      
  Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole JR Bolnička ulica 4.500,00      
  Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole JR Gojka Šuška i Vlade Laučana 3.375,00      
  Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole JR Ulica braće Radića 3.562,50      
  UKUPNO 945.000,00      
           
1.8. PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA PRIJEVOZNA SREDSTVA 150.000,00    
1.8.1. Radovi+nadzor+projekt 150.000,00   581.1. 11,431,525,52
  UKUPNO 150.000,00      
           
1.9. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM      
1.9.1. Izgradnja odlagališta bio otpada – izrada projektno-tehničke dokumentacije 1.000,00 1.000,00 545 11,431
1.9.2. Izgradnja sortirnice -izrada projektno-tehničke dokumentacije 1.000,00 1.000,00 546 525,11
1.9.3. Kapitalna pomoć  – FZOEU za nabavu kontejnera za  sakupljanje otpada   105.000,00 543 11,525
  Nabavka kanti po ugovoru kl.351-04/18-58/118-dio grada 105.000,00      
1.9.4. Kapitalna pomoć “Komunalcu” za nabavu opreme za zbrinjavanje otpada (modernizacija sustava, edukacijske aktivnosti, i nabava kanti, kontejnera i dr.) 20.000,00 20.000,00 544 11,56
1.9.5. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište – kapitalne pomoći 3.000,00 3.000,00 542 525,11
1.9.6. Kupnja kontejnera za otpad na grobljima   14.000,00 547 11
  Kontejneri za groblja 14.000,00      
  UKUPNO 144.000,00      
  GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO:         144.000,00