Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

Na temelju članka 104. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2019,)  – u daljem tekstu „Odluka“, dodaje se iza članka 116. novo poglavlje i članak:

 

IX MJERE ZA OSIGURANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

Članak 117.

(1) Komunikacija na javnim površinama a naročito na javnoprometnim površinama mora biti izvedena na način da se omogući pristup osobama s posebnim potrebama, odnosno na način da sukladno pozitivnim propisima budu uklonjene arhitektonske barijere.

(2) Na svim parkiralištima mora biti osiguran dovoljan broj parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

(3) Uređaji javne namjene moraju biti, ako je to moguće, postavljeni na način da ih mogu koristiti osobe s posebnim potrebama.

 

Članak 2.

 

Poglavlje IX iz Odluke  postaje poglavlje X MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA, poglavlje X postaje poglavlje XI  NOVČANE KAZNE, a članci od 117. do 132. postaju članci 118. do 133.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-04/21-01/2
URBROJ: 2162-40/01-21-02

Pakrac, 16.12.2021. godine