Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Temeljem članka 95.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine donijelo je

 

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

 

Članak 1.

 

U tablici za prikaz zone za obračun komunalne naknade koja je sastavni dio Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18,13/20,)  mijenja se:

 

  • Ulica Aleja kestenova iz postojeće zone 2 prelazi u zonu 1.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-03/21-01/3
URBROJ: 2162-40/01-21-02

Pakrac, 16.12.2021. godine