Odluka o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa i ostalih instrumenata platnog prometa

Gradonačelnica Grada Pakraca temeljem članka 95. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), donijela je 15. prosinca 2021. godine

 

 

ODLUKU
o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa i ostalih instrumenata platnog prometa

 

 

Članak 1.

Za potpisnike dokumentacije u platnom prometu i ostalih instrumenata platnog prometa žiro-računa proračuna grada Pakraca broj HR28 2340009 1831800008 određuju se:

 

  1. Anamarija Blažević – gradonačelnica Grada Pakraca,
  2. Tomislav Petrač – pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove i financije,
  3. Adriana Pepić – voditeljica Odsjeka za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove.

 

Članak 2.

Dokumentacija iz članka 1. ove odluke je punovažna uz potpis dvije osobe navedene u točki 1. ove odluke.

 

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju potpisnika dokumentacije platnog prometa i ostalih instrumenata platnog prometa, Klasa: 450-08/16-01/1, Urbroj: 2162-05/01-16-1, od 22. veljače 2021. g.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

Klasa: 450-08/21-01/1
Urbroj: 2162-20/01-21-1
U Pakracu, 15. prosinca 2021. g.