Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2022. godinu

 

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2022. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2022. godinu.

 

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

 

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2022. godinu iznosi 27.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

 

 

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 13, a broj članova podzastupljenog spola je 5.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

 

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Redni

broj

Politička stranka Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muškarci  
 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 3 6 18.600,00 kn
1.

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 2 6.200,00 kn
 

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00 kn
UKUPNO 5 8 27.000,00 kn

 

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

 

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 402-10/21-01/3
URBROJ: 2162-20/01-21-01
U Pakracu, 16. prosinca 2021. g.