Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“  br. 16/2019) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj 16.prosinca 2021. donijelo je

 

ODLUKU
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

 

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Članak 2.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu nalazi se u prilogu i sastavni je dio ove odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 810-01/21-01/9
URBROJ: 2162-30-2/21-21-2
Pakrac, 16. prosinca 2021. g.