Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o davanju prostora na korištenje

 

Članak 1.

DAMIRU DI ZEPPU, Ploštine 13, Ploštine, OIB: 47902609280 ustupa se na korištenje garaža, na Trgu bana J. Jelačića 18A, koja se nalazi na k. č. br. 449/1, k. o. Pakrac, površine je 13,50 m2, u svrhu odlaganja drva za ogrijev.

 

Članak 2.

Grad Pakrac i Damir Di Zepp, Ploštine 13, Ploštine, OIB: 47902609280, zaključit će poseban Ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

 

Članak 3.

Ugovor iz članka 2. ove odluke osobito sadrži:

  • naznaku ugovornih strana,
  • podatke o nekretnini koja se daje na korištenje,
  • međusobne obveze ugovornih strana s naslova podmirivanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja,
  • vrijeme na koje se ugovor sklapa,
  • odredbe o prestanku ugovora

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za pravne poslove i financije.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

 

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

KLASA: 372-01/21-01/12
URBROJ: 2162-20-1/03-21-2

Pakrac, 30. studenog 2021. godine