Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u Gradu Pakracu

Temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.  godine donijelo je

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u Gradu Pakracu

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u  gradu Pakrac,  koje je utvrdila Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Pakrac, Zona male privrede 5, OIB:24926977965 dana 23.studenog 2021. godine.

 

Članak 2.

 

Opći uvjeti iz članka 1. Ove Odluke u prilogu su ove odluke i čine njezin sastavni dio.

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/21-01/22
URBROJ: 2162-40/01-21-02

Pakrac, 16.12.2021. godine