>

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini

Temeljem odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018, 110/2018., 32/2020), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. Sjednici  održanoj dana  16. prosinca  2022.  godine  donosi

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

 

– održavanje nerazvrstanih cesta
– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
– održavanje javnih zelenih površina
– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
– održavanje groblja i krematorija unutar groblja
– održavanje čistoće javnih površina
– održavanje javne rasvjete
– ostali poslovi

 

Članak 2.

Obrazloženje Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. Godini

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a isti se objavljuje u službenom glasniku jedinice lokalne samouprave.

Člankom 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

 

  1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
  2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

 

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini obuhvaća obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i sadrži sve prethodno navedeno sukladno citiranim zakonskim odredbama:

 

Program obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova),

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca,

1.3.  Uklanjanje ruševina.

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca,

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa,

3.3. Izdaci za zimsku službu.

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

6. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA

 

Potrebna sredstva za realizaciju prijedloga Programa u 2022. godini utvrđuju se u ukupnom iznosu od 3.763.000,00 kn . Izvori financiranja Programa su planirana sredstva komunalne naknade u iznosu od 2.300.000,00 kn, komunalni doprinos u iznosu od 250.000,00 kn, opći prihodi u iznosu od 1203.000,00 kn i prihodi od vodnog doprinosa u iznosu od 10.000,00kn .

U nastavku daje se tablični prikaz financijskih sredstava po djelatnostima koja se osiguravaju u Programu za 2022. godinu.

 

U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Gradu Pakracu obuhvaća:

Opis i opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća poslove čišćenja javnih površina,sanaciju divljih deponija te uklanjanje ruševina.  Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. iznose 1.220.000,00 kn.

1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)

Čišćenje javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, linijskog zelenila, dječjih igrališta i nabavku i postavu košarica za otpad. Za navedene namjene planirana su sredstva u iznosu od 460.000,00 kn

1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca

Planom za 2022. godinu osiguravaju se sredstva za sanaciju divljih deponija u iznosu od 60.000,00 kn. Planirana sredstva obuhvaćaju radove sanacije divljih deponija na najkritičnijim lokacijama, odvoz smeća sa onečišćenih područja.

1.3. Uklanjanje ruševina

Planom za 2022. Godinu osiguravaju se sredstva za uklanjanje ruševina u iznosu od 100.000,00 kn .

1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama

Planom za 2022. Godinu osiguravaju se sredstva za održavanje zelenila na javnim površinama u iznosu od 600.000,00 kn .

Pod održavanjem zelenila na javnim  površinama podrazumijevaju se radovi: mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja, košnja trave na javnim površinama, sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada, sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita).

 

2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća obnovu i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica), zasađivanje travne smjese,nabavka žardinjera i cvjetnjaka. Planirana sredstva za naprijed navedene namjene u 2022. iznose 78.000,00 kn.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća po svom opsegu radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove čišćenja slivnika. Za održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.585.000,00 kn Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja:

 

3.1. Makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca

Pod održavanjem makadamskih i poljskih puteva podrazumijeva se nabavka materijala za nasipavanje, prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova, radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas), nabava,postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije . Za održavanje makadamskih i poljskih puteva za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 820.000,00 kn.

 

3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

 

Pod održavanjem asfaltnih kolnika i nogostupa podrazumijeva se sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih)  tokom godine, izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije, trošak el. energije semafora . Za održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 650.000,00 kn.

 

3.3. Izdaci za zimsku službu

 

Pod izdacima za zimsku službu podrazumijeva se nabava soli i agregata za posipavanje te ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe. Za poslove zimske službe za 2022. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 115.000,00 kn.

 

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

Djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,ograde,pražnjenje kontejnera. Za navedene poslove u 2022. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kn što je na razini plana za 2020. godinu.

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete odnosno tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete. Za održavanje javne rasvjete za 2022. Godinu planira se iznos od 850.000,00 kn .

6. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPAD

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu , posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca . Za nevedene poslove u 2022. godini osigurana su sredstva u iznosu od 10000,00 kn.

 

IZVORI FINANCIRANJA:                        

11  – Opći prihodi
432- Komunalna naknada
434 – Vodni doprinos

 

Članak 3.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2022. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/21-01/23
URBROJ:2162-40/01-21-02
Pakrac,  16. prosinac 2021.g.

 

Plan 2022.g
Redni broj O P I S Proračunska pozicija Izvor financiranja Procjena troškova
1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.1. Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova)
1.1.1. Strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima-redovita čišćenja 701 11,432 460.000,00
1.2. Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca 702 432 60.000,00
Sanacija deponije građevinskog materijala  
UKUPNO IZVRŠENJE  
1.3. Uklanjanje ruševina 700 432 100.000,00
 
UKUPNO IZVRŠENJE
1.4. Održavanje zelenila na javnim površinama
1.4.1. Planirani radovi:
1.4.1.1. a) mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja                                                                            b) košnja trave na javnim površinama                                        c) sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada                                                                d) sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska  zaštita) 680 11,432 600.000,00
UKUPNO 1.: 1.220.000,00
Sredstva za izvršenje radova iz točke 1.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1.220.000,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.
 
2. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA
2.1. Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica) 679 432 35.000,00
Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci  
2.2. Obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta 736 11,432 43.000,00
Tekuće održavanje dječjih igrališta      
UKUPNO IZVRŠENJE  
UKUPNO 2.: 78.000,00
Sredstva za izvršenje radova iz točke 2.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  78.000,00 kn, a  financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA
U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova
3.1. Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca
3.1.1. Materijal za nasipavanje cesta i poljskih puteva 682 432 125.000,00
3.1.2. Prijevoz materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 685 432 125.000,00
3.1.3. Razgrtanje materijala za nasipavanje cesta-poljskih puteva 689 432 250.000,00
3.1.4. Održavanje kanala i cijevnih propusta za odvodnju oborinskih voda 690 432,434 250.000,00
3.1.5. a) radovi  na uređenju i održavanju površina uz  nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja  (bankine, cestovni pojas)                                          b) postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije 692 11,432 70.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
3.2. Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa : 686 11,432 150.000,00
3.2.1. Nabava vertikalne prometne signalizacije dio 686
3.2.2. Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije dio 686
3.2.3. Trošak el. energije semafora dio 686
3.2.4. Održavanje nerazvrstanih asfaltnih cesta 687 11,432 250.000,00
3.2.5. Održavanje nogostupa i ostalih javnih neprometnih površina 688 11,432 250.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
 
3.3. Izdaci za zimsku službu
3.3.1. Nabava soli i agregata za posipavanje 683 432 55.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
3.3.2. Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe 693 432 60.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
UKUPNO 3.: 1.585.000,00
Sredstva za izvršenje radova iz točke 3.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  1.585.000,00 kn,   a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
4. ODRŽAVANJE GROBLJA
4.1. Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera) 691 432 20.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
UKUPNO 4.: 20.000,00
Sredstva za izvršenje radova iz točke 4.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  20.000,00kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
5.1. Potrošak el. energije za javnu rasvjete 694 432 600.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
5.2. Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete 695 11,432 250.000,00
UKUPNO IZVRŠENJE  
UKUPNO 5.: 850.000,00
Sredstva za izvršenje radova iz točke 5.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  850.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.
6. UREĐENJE ZEMLJIŠTA ZA ODLAGALIŠTE OTPADA 706 11,432 10.000,00
6.1. Čišćenje površine za buduće odlagalište građevinskog i biootpada na Crkvištu,posjed u vlasništvu Gradova Lipika i Pakraca    
UKUPNO IZVRŠENJE  
UKUPNO 6.: 10.000,00
Sredstva za izvršenje radova iz točke 6.  predviđaju se u ukupnom iznosu od  10.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja.