>

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je sljedeću

 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

 

U članku 1. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) mijenja se četvrta alineja i sada glasi:

 

„ – zakup poslovnog prostora“

 

U članku 1. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) iza posljednje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

 

„ – razvoj inovacija i patenata“

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 311-01/21-01/2
URBROJ: 2162-30-2/02-21-2

Pakrac, 16. prosinca 2021. g.