Zaključak o usvajanju izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja se izmjena Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

 

KLASA: 361-01/21-01/5
URBROJ: 2162-40-1//01-21-4
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić