Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

  

  1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.
  2. Izvješće iz točke 1. Ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 601-02/21-01/3
URBROJ: 2162-10/01-21-2
U Pakracu, 5. listopada 2021.g.