>

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 3. sjednici održanoj 5. Listopada 2021. godine donosi

 

O D L U K U

o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod
Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) kratkoročno će se zadužiti kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 5.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

 

Članak  2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos dopuštenog prekoračenja: do 5.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina, s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 1,75% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,15% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice

 

Članak  3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 450-05/21-01/1
URBROJ: 2162-20/01-21-1
Pakrac, 5. listopada 2021. godine

Predsjednik:   Miroslav Ivančić