Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2020. g. i plana rada i financijskog plana za 2022. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je drugoj sjednici, održanoj 9. srpnja 2021. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2020. g. i Plan rada i financijski plan za 2022. g.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/21-01/04
URBROJ: 2162-01/01-21-2
Pakrac, 9. srpnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.