Zaključak o odobrenju programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca s financijskim planom za 2021. godinu

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), i članka 20. Odluke o osnivanju savjeta mladih Garda Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 06/14) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 2. sjednici održanoj 09. srpnja 2021. godine donosi

 

Z A K L J U Č A K

I.

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Pakraca s Financijskom planom za 2021. godinu u tekstu koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca” i stupa na snagu danom objave.

KLASA: 021-06/21-01/02
URBROJ: 2162-30/01-21-05
Pakrac, 9. srpnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.