Odluka o sufinanciranju udžbenika učenicima Srednje škole Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc. admin. publ, dana 09. srpnja 2021. godine, donosi

ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju mjera i aktivnosti za povećanje interesa učenika za upise u obrazovne programe Srednje škole Pakrac, poticanje štednje i solidarnosti te zaštite okoliša.

Članak 2.

Kao mjera članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava Srednjoj školi Pakrac za nabavku obveznih udžbenika za potrebe redovitog školovanja u srednjim školama prema Konačnoj listi odabranih udžbenika iz Kataloga obveznih udžbenika koje odobrava ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje bez pripadajućih nastavnih sredstava, a za obrazovne programe opća gimnazija i građevinski tehničar.

Članak 3.

Kriteriji, uvjeti, postupak i dinamika za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će se posebnim sporazumom Grada Pakraca i Srednje škole Pakrac.

Članak 4.

Sredstava za provedbu ove Odluke osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I C A

KLASA: 602-03/21-01/01
URBROJ: 2162-02/01-21-02
Pakrac, 12. srpnja 2021. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.